ยะลา เขต 3 อ.เบตง

          สาขาลำดับที่  125   วันที่รับตำแหน่ง 17 ก.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 01 มี.ค. 2531    วันที่ครบวาระ 16 ก.ค. 2557
สาขาพรรค ยะลา เขต 3 อ.เบตง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 125/3 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ 073-245946          โทรสาร  073-231618            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายจรัญ จันทร์ทิพย์
  1. นายจรัญ จันทร์ทิพย์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายจรัญ จันทร์ทิพย์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอาเดอร์นาน โต๊ะแวแอเลาะ
  2. นายอาเดอร์นาน โต๊ะแวแอเลาะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอาเดอร์นาน โต๊ะแวแอเลาะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอาลี ดูดิง
  3. นายอาลี ดูดิง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอาลี ดูดิง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายไพศาล รุจิเสรีสกุล
  4. นายไพศาล รุจิเสรีสกุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายไพศาล รุจิเสรีสกุล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายจำนงค์ สุเนย์
  5. นายจำนงค์ สุเนย์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายจำนงค์ สุเนย์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสมพร หนูเอี่ยม
  6. นายสมพร หนูเอี่ยม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสมพร หนูเอี่ยม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอากาว กรีฑากุล
  7. นายอากาว กรีฑากุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอากาว กรีฑากุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ปรียา จีนเมือง
  8. น.ส.ปรียา จีนเมือง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.ปรียา จีนเมือง กรรมการ รับจ้าง
 • นายอ่อน แซ่หลี
  9. นายอ่อน แซ่หลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอ่อน แซ่หลี กรรมการ รับจ้าง
 • นายรอมิซู เจ๊ะเต๊ะ
  10. นายรอมิซู เจ๊ะเต๊ะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายรอมิซู เจ๊ะเต๊ะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายอิบราเฮง ยูโซ๊ะ
  11. นายอิบราเฮง ยูโซ๊ะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายอิบราเฮง ยูโซ๊ะ กรรมการ รับจ้าง