สงขลา เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  49   วันที่รับตำแหน่ง 02 ม.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 22 ส.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 01 ม.ค. 2558
สาขาพรรค สงขลา เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 27 ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-450589          โทรสาร  074-450589            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายผล มีสุวรรณ
  1. นายผล มีสุวรรณ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายผล มีสุวรรณ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอาวุธ มหาสวัสดิ์
  2. นายอาวุธ มหาสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิเชฐ บินหมัดหนี
  3. นายพิเชฐ บินหมัดหนี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิเชฐ บินหมัดหนี เลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุบลพรรณ กระวิก
  4. นางอุบลพรรณ กระวิก
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางอุบลพรรณ กระวิก รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นงหนูเหิม ปานเส้ง
  5. นงหนูเหิม ปานเส้ง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นงหนูเหิม ปานเส้ง เหรัญญิก รับจ้าง
 • ด.ต.สุนทร เรืองสม
  6. ด.ต.สุนทร เรืองสม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 ด.ต.สุนทร เรืองสม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสะหลีน โต๊ะอิด
  7. นายสะหลีน โต๊ะอิด
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสะหลีน โต๊ะอิด โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางพรเอื้อ เชื้อแหลม
  8. นางพรเอื้อ เชื้อแหลม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางพรเอื้อ เชื้อแหลม กรรมการ รับจ้าง
 • นายประวิทย์ วงศ์สุริยะ
  9. นายประวิทย์ วงศ์สุริยะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายประวิทย์ วงศ์สุริยะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์
  10. นายจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมปอง สุนทะโก
  11. นายสมปอง สุนทะโก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมปอง สุนทะโก กรรมการ รับจ้าง