สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่

          สาขาลำดับที่  190   วันที่รับตำแหน่ง 02 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 01 ต.ค. 2557
สาขาพรรค สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่                
ที่ตั้งสาขาพรรค 195 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-232009          โทรสาร  074-236524             

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชัยวัฒน์ ชัยงาม
  1. นายชัยวัฒน์ ชัยงาม
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชัยวัฒน์ ชัยงาม ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรัชนี ชีวทวีทรัพย์
  2. นางรัชนี ชีวทวีทรัพย์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางรัชนี ชีวทวีทรัพย์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.อุทัยวรรณ อุดมพงศ์ไพบูลย์
  3. น.ส.อุทัยวรรณ อุดมพงศ์ไพบูลย์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.อุทัยวรรณ อุดมพงศ์ไพบูลย์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางพรนภา บุญญโร
  4. นางพรนภา บุญญโร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางพรนภา บุญญโร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสุรีย์ ลีลาวุฒิประเสริฐ
  5. นางสุรีย์ ลีลาวุฒิประเสริฐ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสุรีย์ ลีลาวุฒิประเสริฐ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางอังคณา ชัยหลีเจริญ
  6. นางอังคณา ชัยหลีเจริญ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางอังคณา ชัยหลีเจริญ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายบุญตรี เรืองพุฒ
  7. นายบุญตรี เรืองพุฒ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายบุญตรี เรืองพุฒ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางลม้าย สิทธิแก้ว
  8. นางลม้าย สิทธิแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางลม้าย สิทธิแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นางผ่องจิตร เครือทอง
  9. นางผ่องจิตร เครือทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางผ่องจิตร เครือทอง กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.นันทนัช บริรักษ์กิจดำรง
  10. น.ส.นันทนัช บริรักษ์กิจดำรง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.นันทนัช บริรักษ์กิจดำรง กรรมการ รับจ้าง
 • นายไรนูน เหมมันต์
  11. นายไรนูน เหมมันต์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายไรนูน เหมมันต์ กรรมการ รับจ้าง