สงขลา เขต 3 ต.คอหงส์

          สาขาลำดับที่  87   วันที่รับตำแหน่ง 15 พ.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 14 ก.พ. 2528    วันที่ครบวาระ 14 พ.ค. 2558
สาขาพรรค สงขลา เขต 3 ต.คอหงส์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 650 ม.3 ถ.สนามบินหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-216232          โทรสาร  074-438382            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายยงยุทธ พรรณราย
  1. นายยงยุทธ พรรณราย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายยงยุทธ พรรณราย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเตื้อน ฆังคะสะเร
  2. นายเตื้อน ฆังคะสะเร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเตื้อน ฆังคะสะเร รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนที เรณุมาศ
  3. นายนที เรณุมาศ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายนที เรณุมาศ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายพงษ์เทพ เขียวท้วม
  4. นายพงษ์เทพ เขียวท้วม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายพงษ์เทพ เขียวท้วม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางเลี่ยน เกตุแก้ว
  5. นางเลี่ยน เกตุแก้ว
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางเลี่ยน เกตุแก้ว เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางมณีรัตน์ บุญเต็ม
  6. นางมณีรัตน์ บุญเต็ม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางมณีรัตน์ บุญเต็ม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายศิริพงค์ คุณารักษ์
  7. นายศิริพงค์ คุณารักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายศิริพงค์ คุณารักษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางวนิดา รัญเพ็ชร
  8. นางวนิดา รัญเพ็ชร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางวนิดา รัญเพ็ชร กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญทิพย์ เจริญมาก
  9. นายบุญทิพย์ เจริญมาก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายบุญทิพย์ เจริญมาก กรรมการ รับจ้าง
 • นายเฉวียง แพ่งเจริญผล
  10. นายเฉวียง แพ่งเจริญผล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายเฉวียง แพ่งเจริญผล กรรมการ รับจ้าง
 • นายเฉม บินอาสัน
  11. นายเฉม บินอาสัน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเฉม บินอาสัน กรรมการ รับจ้าง