สงขลา เขต 4 อ.สทิงพระ

          สาขาลำดับที่  206   วันที่รับตำแหน่ง 02 ม.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 01 ม.ค. 2558
สาขาพรรค สงขลา เขต 4 อ.สทิงพระ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 152/6 ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-333727          โทรสาร  074-331266 - 7            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายกาจบัณฑิต รามมาก
  1. นายกาจบัณฑิต รามมาก
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเศียร สุขขา
  2. นายเศียร สุขขา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเศียร สุขขา รองประธานสาขาพรรค รับจ้่าง
 • นายอำนาจ ยอดจันทร์
  3. นายอำนาจ ยอดจันทร์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอำนาจ ยอดจันทร์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายโรจน์ศักดิ์ วิรุณสาร
  4. นายโรจน์ศักดิ์ วิรุณสาร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายโรจน์ศักดิ์ วิรุณสาร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพูนทรัพย์ ศรีชู
  5. นางพูนทรัพย์ ศรีชู
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพูนทรัพย์ ศรีชู เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายจำลอง เรืองสุข
  6. นายจำลอง เรืองสุข
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายจำลอง เรืองสุข นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายถาวร แซ่อิ้ว
  7. นายถาวร แซ่อิ้ว
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายถาวร แซ่อิ้ว โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประเนตร ซุ้นสุวรรณ
  8. นายประเนตร ซุ้นสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายประเนตร ซุ้นสุวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิโชติ พรหมทัศน์
  9. นายวิโชติ พรหมทัศน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิโชติ พรหมทัศน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุชาติ จันทรรัตน์
  10. นายสุชาติ จันทรรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสุชาติ จันทรรัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางกัลยา มณีรัตน์
  11. นางกัลยา มณีรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางกัลยา มณีรัตน์ กรรมการ รับจ้าง