สงขลา เขต 5 อ.สิงหนคร

          สาขาลำดับที่  187   วันที่รับตำแหน่ง 27 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 ม.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 26 มี.ค. 2558
สาขาพรรค สงขลา เขต 5 อ.สิงหนคร                
ที่ตั้งสาขาพรรค 6/16 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 085-0199991                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสาโรช แก้วคำ
  1. นายสาโรช แก้วคำ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสาโรช แก้วคำ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธวัช แก้วจรนัย
  2. นายธวัช แก้วจรนัย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธวัช แก้วจรนัย รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางดรุณี แก้วมี
  3. นางดรุณี แก้วมี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางดรุณี แก้วมี เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ธนพร ผ่องสุวรรณ
  4. น.ส.ธนพร ผ่องสุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ธนพร ผ่องสุวรรณ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพจณีย์ สุวรรณเวหา
  5. นางพจณีย์ สุวรรณเวหา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพจณีย์ สุวรรณเวหา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุนันท์ มณีคุณ
  6. นายสุนันท์ มณีคุณ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุนันท์ มณีคุณ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • ด.ต.นิพนธ์ แสงกระจ่าง
  7. ด.ต.นิพนธ์ แสงกระจ่าง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 ด.ต.นิพนธ์ แสงกระจ่าง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวจัสยุ ศรีสกุล
  8. นายวจัสยุ ศรีสกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวจัสยุ ศรีสกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสถาพร จินดาย้อย
  9. นายสถาพร จินดาย้อย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสถาพร จินดาย้อย กรรมการ รับจ้าง
 • นางวรรณวิษา ปิริหัญ
  10. นางวรรณวิษา ปิริหัญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางวรรณวิษา ปิริหัญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายหมัดอุเส็น สาม่าน
  11. นายหมัดอุเส็น สาม่าน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายหมัดอุเส็น สาม่าน กรรมการ รับจ้าง