สงขลา เขต 6 อ.สะเดา

          สาขาลำดับที่  191   วันที่รับตำแหน่ง 02 ม.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 01 ม.ค. 2558
สาขาพรรค สงขลา เขต 6 อ.สะเดา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 535 ม.3 ถ.สนามบินหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ 074-250451          โทรสาร  074-552616            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเชษฐเชื้อ ภัทรฐานพัฒน์
  1. นายเชษฐเชื้อ ภัทรฐานพัฒน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเชษฐเชื้อ ภัทรฐานพัฒน์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอนันต์ หยดย้อย
  2. นายอนันต์ หยดย้อย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอนันต์ หยดย้อย รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมคิด ฤทธิ์พิสุทธิ์
  3. นายสมคิด ฤทธิ์พิสุทธิ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสมคิด ฤทธิ์พิสุทธิ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายวิชัย หมัดสุวรรณ
  4. นายวิชัย หมัดสุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายวิชัย หมัดสุวรรณ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุษา หนูอุไร
  5. นางอุษา หนูอุไร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอุษา หนูอุไร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเหียน กลายกลับ
  6. นายเหียน กลายกลับ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเหียน กลายกลับ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสิงหนาท ศรีงาม
  7. นายสิงหนาท ศรีงาม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสิงหนาท ศรีงาม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจรัส สุขบูรณ์
  8. นายจรัส สุขบูรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายจรัส สุขบูรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวีรชาติ เหมหาด
  9. นายวีรชาติ เหมหาด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวีรชาติ เหมหาด กรรมการ รับจ้าง
 • พลฯมงคล สุวรรณรัตน์
  10. พลฯมงคล สุวรรณรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 พลฯมงคล สุวรรณรัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุชาติ สุทธิ์หนู
  11. นายสุชาติ สุทธิ์หนู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุชาติ สุทธิ์หนู กรรมการ รับจ้าง