สงขลา เขต 7 อ.นาทวี

          สาขาลำดับที่  200   วันที่รับตำแหน่ง 22 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 08 มี.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 21 พ.ย. 2557
สาขาพรรค สงขลา เขต 7 อ.นาทวี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 88/8 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 074-373054          โทรสาร  074-341911            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายปัญญา สารมาศ
  1. นายปัญญา สารมาศ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายปัญญา สารมาศ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธำรงค์ แก้งคงอิน
  2. นายธำรงค์ แก้งคงอิน
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธำรงค์ แก้งคงอิน รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสายัณห์ หมิดหนิ
  3. นายสายัณห์ หมิดหนิ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสายัณห์ หมิดหนิ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.สาพารีย๊ะ เจะหลี
  4. น.ส.สาพารีย๊ะ เจะหลี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.สาพารีย๊ะ เจะหลี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางณัฐทืนี ทิพย์มนตรี
  5. นางณัฐทืนี ทิพย์มนตรี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางณัฐทืนี ทิพย์มนตรี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางรอฮานา ลอเส็น
  6. นางรอฮานา ลอเส็น
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางรอฮานา ลอเส็น นายทะเบียนสมาชิกสาขา เกษตรกร
 • นายภูวดล ธรรมสะโร
  7. นายภูวดล ธรรมสะโร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายภูวดล ธรรมสะโร โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสบรี หะยีเหาะ
  8. นายสบรี หะยีเหาะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสบรี หะยีเหาะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสะอาหลี สลำ
  9. นายสะอาหลี สลำ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสะอาหลี สลำ กรรมการ รับจ้าง
 • นายประยูร หวังหมาด
  10. นายประยูร หวังหมาด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายประยูร หวังหมาด กรรมการ รับจ้าง
 • นายจุลสิทธิ์ ยอดเหมือน
  11. นายจุลสิทธิ์ ยอดเหมือน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายจุลสิทธิ์ ยอดเหมือน กรรมการ รับจ้าง