สุราษฎร์ฯ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  196   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค สุราษฎร์ฯ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 22/116 ซ.หลังโรงภาพยนต์ลิโด ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ 84000
โทรศัพท์ 080-6908399 หนึ่ง          โทรสาร  077-284969            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพงศ์รัตน์ ปิ่นแก้ว
  1. นายพงศ์รัตน์ ปิ่นแก้ว
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพงศ์รัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายธรรมสุวรรณ นรังศิยา
  2. นายธรรมสุวรรณ นรังศิยา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธรรมสุวรรณ นรังศิยา รองประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นางมะลิ คงท่าเรือ
  3. นางมะลิ คงท่าเรือ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางมะลิ คงท่าเรือ เลขานุการ
 • นางขวัญใจ พรหมเนตร
  4. นางขวัญใจ พรหมเนตร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางขวัญใจ พรหมเนตร รองเลขานุการ
 • นาเปรมจิตต์ ภาราทอง
  5. นาเปรมจิตต์ ภาราทอง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นาเปรมจิตต์ ภาราทอง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางอุไรรัตน์ ทองบุญ
  6. นางอุไรรัตน์ ทองบุญ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางอุไรรัตน์ ทองบุญ นายทะเบียนสมาชิกสาขา
 • นายกรีฑา โฉมอ่อน
  7. นายกรีฑา โฉมอ่อน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายกรีฑา โฉมอ่อน โฆษกสาขาพรรค
 • นางเพ็ญสุภัชชา คงเลิศ
  8. นางเพ็ญสุภัชชา คงเลิศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางเพ็ญสุภัชชา คงเลิศ กรรมการ
 • นางธานี ไพฑูรย์
  9. นางธานี ไพฑูรย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางธานี ไพฑูรย์ กรรมการ
 • นายสมบูรณ์ เอื้อกฤดาธิการ
  10. นายสมบูรณ์ เอื้อกฤดาธิการ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมบูรณ์ เอื้อกฤดาธิการ กรรมการ รับจ้าง
 • นางวันทนา แสงทอง
  11. นางวันทนา แสงทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางวันทนา แสงทอง กรรมการ