สุราษฎร์ฯ เขต 2 อ.กาญจนดิษฐ์

          สาขาลำดับที่  189   วันที่รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 24 เม.ย. 2561
สาขาพรรค สุราษฎร์ฯ เขต 2 อ.กาญจนดิษฐ์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 167/31 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ 84160
โทรศัพท์ 077-379146          โทรสาร  077-244325            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางสาวสุลีพร จันทร์หุ่น
  1. นางสาวสุลีพร จันทร์หุ่น
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางสาวสุลีพร จันทร์หุ่น ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเฉลิม	 ประพันธ์
  2. นายเฉลิม ประพันธ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเฉลิม ประพันธ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางเกษร นุ่นสังข์
  3. นางเกษร นุ่นสังข์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางเกษร นุ่นสังข์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางดวงรัตน์ จันทร์พัฒน์
  4. นางดวงรัตน์ จันทร์พัฒน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางดวงรัตน์ จันทร์พัฒน์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.เสาวคนธ์ แซ่ภู่
  5. น.ส.เสาวคนธ์ แซ่ภู่
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.เสาวคนธ์ แซ่ภู่ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายประยูร สรษณะ
  6. นายประยูร สรษณะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายประยูร สรษณะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสิทธิศักดิ์ รักซื่อ
  7. นายสิทธิศักดิ์ รักซื่อ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสิทธิศักดิ์ รักซื่อ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวินัย เที่ยงตรง
  8. นายวินัย เที่ยงตรง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวินัย เที่ยงตรง กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาวเย็นเนตร เฉลิมพิพัฒน์
  9. นางสาวเย็นเนตร เฉลิมพิพัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสาวเย็นเนตร เฉลิมพิพัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาวอภิญญา ชนะภักดี
  10. นางสาวอภิญญา ชนะภักดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสาวอภิญญา ชนะภักดี กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายลักษณ์พงศ์ เพชรรักษ์
  11. นายลักษณ์พงศ์ เพชรรักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายลักษณ์พงศ์ เพชรรักษ์ กรรมการ นักธุรกิจ