สุราษฎร์ฯ เขต 3 อ.บ้านนาสาร

          สาขาลำดับที่  210   วันที่รับตำแหน่ง 05 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 24 ส.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 04 เม.ย. 2557
สาขาพรรค สุราษฎร์ฯ เขต 3 อ.บ้านนาสาร                
ที่ตั้งสาขาพรรค 4/26 ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ 084-8491232          โทรสาร  077-341705            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมพล มากะพันธ์
  1. นายสมพล มากะพันธ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  1 นายสมพล มากะพันธ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจำลอง สนิท
  2. นายจำลอง สนิท
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  2 นายจำลอง สนิท เลขานุการ รับจ้าง
 • นายวิโรจน์ นิติธรรม
  3. นายวิโรจน์ นิติธรรม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 นายวิโรจน์ นิติธรรม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางกุหลาบ บุญสุข
  4. นางกุหลาบ บุญสุข
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 นางกุหลาบ บุญสุข เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายมงคล เกตุกล้า
  5. นายมงคล เกตุกล้า
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 นายมงคล เกตุกล้า นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประสิทธิ์ เขียวน้อย
  6. นายประสิทธิ์ เขียวน้อย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายประสิทธิ์ เขียวน้อย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางจีราวรรณ เมืองนอน
  7. นางจีราวรรณ เมืองนอน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นางจีราวรรณ เมืองนอน กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุนันท์ สุทธิ์ทอง
  8. นางสุนันท์ สุทธิ์ทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสุนันท์ สุทธิ์ทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นางเจตต์ เพชรชิต
  9. นางเจตต์ เพชรชิต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางเจตต์ เพชรชิต กรรมการ รับจ้าง
 • นายณรงค์ สอนทอง
  10. นายณรงค์ สอนทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายณรงค์ สอนทอง กรรมการ รับจ้าง