สุราษฎร์ฯ เขต 4 อ.พุนพิน

          สาขาลำดับที่  45   วันที่รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 11 ส.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 24 เม.ย. 2561
สาขาพรรค สุราษฎร์ฯ เขต 4 อ.พุนพิน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 51 ม.3 ถ.จุลจอมเกล้า ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-253555          โทรสาร  077-441106            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวณิชย์ พลฤทธิ์
  1. นายวณิชย์ พลฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวณิชย์ พลฤทธิ์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายคำนวณ รามรงค์
  2. นายคำนวณ รามรงค์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายคำนวณ รามรงค์ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
  3. นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายวินิจ หลักซุม
  4. นายวินิจ หลักซุม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายวินิจ หลักซุม รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • น.ส.วรรณศิริ กอสุราษฎร์
  5. น.ส.วรรณศิริ กอสุราษฎร์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.วรรณศิริ กอสุราษฎร์ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นางราตรี เพชรทอง
  6. นางราตรี เพชรทอง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางราตรี เพชรทอง นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายณรงค์ มีศิริ
  7. นายณรงค์ มีศิริ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายณรงค์ มีศิริ โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายบรรลือ แก้วอำรัตน์
  8. นายบรรลือ แก้วอำรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายบรรลือ แก้วอำรัตน์ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายนพรัตน์ ปานดี
  9. นายนพรัตน์ ปานดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายนพรัตน์ ปานดี กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายจุฑารัตน์ เทือกสุบรรณ
  10. นายจุฑารัตน์ เทือกสุบรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายจุฑารัตน์ เทือกสุบรรณ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายเยื้อง ศรีศักดา
  11. นายเยื้อง ศรีศักดา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเยื้อง ศรีศักดา กรรมการ นักธุรกิจ