สุราษฎร์ฯ เขต 5 อ.พระแสง

          สาขาลำดับที่  204   วันที่รับตำแหน่ง 06 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 05 พ.ค. 2561
สาขาพรรค สุราษฎร์ฯ เขต 5 อ.พระแสง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 53/4 ม.3 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ฯ 84260
โทรศัพท์ 077-253556                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพรภิรมย์ ทองสัมฤทธิ์
  1. นายพรภิรมย์ ทองสัมฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพรภิรมย์ ทองสัมฤทธิ์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายเทิดศักดิ์ อุไรโรจน์
  2. นายเทิดศักดิ์ อุไรโรจน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเทิดศักดิ์ อุไรโรจน์ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายประจวบ น้อมเกตุ
  3. นายประจวบ น้อมเกตุ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประจวบ น้อมเกตุ เลขานุการ นักธุรกิจ
 • น.ส.พิลาวรรณ อินทปัน
  4. น.ส.พิลาวรรณ อินทปัน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.พิลาวรรณ อินทปัน รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางวรรณา แสงมณี
  5. นางวรรณา แสงมณี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางวรรณา แสงมณี เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นางสุภาภรณ์ เดชะ
  6. นางสุภาภรณ์ เดชะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางสุภาภรณ์ เดชะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายสุทธิศาสตร์ วัฒนชัย
  7. นายสุทธิศาสตร์ วัฒนชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุทธิศาสตร์ วัฒนชัย โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายประมูล มารมย์
  8. นายประมูล มารมย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายประมูล มารมย์ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายสุนทร ผอมทอง
  9. นายสุนทร ผอมทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุนทร ผอมทอง กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายธีระนันท์ ฟุ้งเฟื่อง
  10. นายธีระนันท์ ฟุ้งเฟื่อง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายธีระนันท์ ฟุ้งเฟื่อง กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายสมรส สำลี
  11. นายสมรส สำลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมรส สำลี กรรมการ นักธุรกิจ