สุราษฎร์ฯ เขต 6 อ.ไชยา

          สาขาลำดับที่  208   วันที่รับตำแหน่ง 06 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 05 พ.ค. 2561
สาขาพรรค สุราษฎร์ฯ เขต 6 อ.ไชยา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 399 ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 077-284496          โทรสาร  077-284497            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายโกเมท เกิดสมบัติ
  1. นายโกเมท เกิดสมบัติ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายโกเมท เกิดสมบัติ ประธานสาขาพรรค ทำสวน
 • นายสุทธิรักษ์ ส่งเสียง
  2. นายสุทธิรักษ์ ส่งเสียง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสุทธิรักษ์ ส่งเสียง รองประธานสาขาพรรค ทำสวน
 • นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร์รอด
  3. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร์รอด
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร์รอด เลขานุการ ทำสวน
 • นายปรีชา พุดดำ
  4. นายปรีชา พุดดำ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายปรีชา พุดดำ รองเลขานุการ ทำสวน
 • นายสมิตร มีแสง
  5. นายสมิตร มีแสง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสมิตร มีแสง เหรัญญิก ทำสวน
 • นายสวัสดิ์ ครุฑศึก
  6. นายสวัสดิ์ ครุฑศึก
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสวัสดิ์ ครุฑศึก นายทะเบียนสมาชิกสาขา ทำสวน
 • นายมนตรี เวชวิมล
  7. นายมนตรี เวชวิมล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายมนตรี เวชวิมล โฆษกสาขาพรรค ทำสวน
 • นายสากล หีตทอง
  8. นายสากล หีตทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสากล หีตทอง กรรมการ ทำสวน
 • นายวิทยา โยธารักษ์
  9. นายวิทยา โยธารักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิทยา โยธารักษ์ กรรมการ ทำสวน
 • นายเจริญ แผนมณี
  10. นายเจริญ แผนมณี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายเจริญ แผนมณี กรรมการ ทำสวน
 • นางสกุลตรี โอชา
  11. นางสกุลตรี โอชา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสกุลตรี โอชา กรรมการ ทำสวน