สตูล เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  152   วันที่รับตำแหน่ง 12 ก.พ. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 12 ก.พ. 2535    วันที่ครบวาระ 11 ก.พ. 2558
สาขาพรรค สตูล เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 490 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-732223                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอรุณ บูหมัน
  1. นายอรุณ บูหมัน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอรุณ บูหมัน ประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายบูหลาด ละใบแด
  2. นายบูหลาด ละใบแด
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายบูหลาด ละใบแด รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายรัตนชัย กาหนุง
  3. นายรัตนชัย กาหนุง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายรัตนชัย กาหนุง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายจรูญ วงศ์อนันต์
  4. นายจรูญ วงศ์อนันต์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายจรูญ วงศ์อนันต์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายราวี มนูดาหวี
  5. นายราวี มนูดาหวี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายราวี มนูดาหวี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายหมูด ตะหลา
  6. นายหมูด ตะหลา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายหมูด ตะหลา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุธรรม เรืองฤทธิ์
  7. นายสุธรรม เรืองฤทธิ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุธรรม เรืองฤทธิ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิระ พรมนิล
  8. นายวิระ พรมนิล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวิระ พรมนิล กรรมการ รับจ้าง
 • นางอนงค์ บัวเพ็ชร
  9. นางอนงค์ บัวเพ็ชร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางอนงค์ บัวเพ็ชร กรรมการ รับจ้าง
 • นางร้อบี้อะ หลงจิ
  10. นางร้อบี้อะ หลงจิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางร้อบี้อะ หลงจิ กรรมการ รับจ้าง
 • นายบ่าว โส๊ะอุเส็น
  11. นายบ่าว โส๊ะอุเส็น
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายบ่าว โส๊ะอุเส็น กรรมการ รับจ้าง