สตูล เขต 2 อ.ละงู

          สาขาลำดับที่  203   วันที่รับตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 03 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค สตูล เขต 2 อ.ละงู                
ที่ตั้งสาขาพรรค 345 ม.1 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-773534          โทรสาร  074-773534            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชำนาญ เมฆตรง
  1. นายชำนาญ เมฆตรง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชำนาญ เมฆตรง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประดับ ศรีไชย
  2. นายประดับ ศรีไชย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายประดับ ศรีไชย รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมนูญ นิยมเดชา
  3. นายมนูญ นิยมเดชา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายมนูญ นิยมเดชา เลขานุการ รับจ้าง
 • นายราเหม หีมปอง
  4. นายราเหม หีมปอง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายราเหม หีมปอง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายรอบิอะ เหร็มเหมาะ
  5. นายรอบิอะ เหร็มเหมาะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายรอบิอะ เหร็มเหมาะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายบุญช่วย หูเขียว
  6. นายบุญช่วย หูเขียว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญช่วย หูเขียว นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสากีหรีม เหมซ๊ะ
  7. นายสากีหรีม เหมซ๊ะ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสากีหรีม เหมซ๊ะ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิฑูรย์ หวังดี
  8. นายวิฑูรย์ หวังดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวิฑูรย์ หวังดี กรรมการ รับจ้าง
 • นายยูหัน เด่นเนียม
  9. นายยูหัน เด่นเนียม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายยูหัน เด่นเนียม กรรมการ รับจ้าง
 • นางอำภา ทอดทิ้ง
  10. นางอำภา ทอดทิ้ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางอำภา ทอดทิ้ง กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุนทร มงคล
  11. นายสุนทร มงคล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุนทร มงคล กรรมการ รับจ้าง