การเงิน/งบดุล พ.ศ.2551

รายงาน การเงิน/งบดุล


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เสนอ  สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบรายรับ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า

           ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

          ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

           นางอรุณี รวยสูงเนิน
( นางอรุณี รวยสูงเนิน )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1147

10 ซ . มิตรพันธ์ ถนนริมคลองประปา
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2552

พรรคประชาธิปัตย์
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดย่อย(หมายเหตุข้อ 2)398,638.18
เงินฝากธนาคาร(หมายเหตุข้อ 3) 121,478,651.70
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุข้อ 4)657,999.80
เงินทดลองจ่าย(หมายเหตุข้อ 5)39,541.00
รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า(หมายเหตุข้อ 6)14,812.86
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน122,589,643.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ(หมายเหตุข้อ 7) 4,656,008.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(หมายเหตุข้อ 8) 555,450.86
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน5,211,459.14
รวมสินทรัพย์ 127,801,102.68
หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย11,592,809.84
เจ้าหนี้เงินกองทุน9,069,355.90
เงินยืมทดรองสาขาพรรค1,112,430.85
เงินสำรองสินไหมทดแทน-รับล่วงหน้า3,000.00
รวม หนี้สิน21,777,596.59
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
ทุน
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม (ยกมา) 8,027,090.26
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้ 97,996,415.83
รวม ทุน106,023,506.09
รวม หนี้สินและทุน
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิปัตย์
งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551
    หน่วย:บาท  
รายรับ       
     ประมาณการรวมปี
     คงเหลือ 
 รับเงินบริจาค(หมายเหตุข้อ 9)  62,928,777.50- 
 รับเงินสนับสนุนจาก กกต.(หมายเหตุข้อ 10) 42,462,827.05  
 รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน(หมายเหตุข้อ 11) 124,133,349.00  
 รับเงินค่าสมาชิกพรรค  44,440.00   
 รับจากการขายของที่ระลึก(หมายเหตุข้อ 12)  1,067,927.00   
 รายรับอื่น ๆ(หมายเหตุข้อ 13)  149,292.44   
 ดอกเบี้ยรับ(หมายเหตุข้อ 14) 131,632.74   
   รวม รายรับ230,918,245.73   
รายจ่าย       
 รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.(หมายเหตุข้อ 15) 34,579,136.20   
 รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ (หมายเหตุข้อ 16)  90,685,584.09   
 รายจ่ายบริหารสาขาพรรค(หมายเหตุข้อ 17)  7,657,109.61   
   รวม รายจ่าย 132,921,829.90 --
  รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้ 97,996,415.83  
       
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิปัตย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551


1. นโยบายการบัญชีพรรคประชาธิปัตย์ใช้ระบบการรับรู้รายรับ-รายจ่ายตามระบบเกณฑ์สิทธิ์
2. เงินสดย่อย
 เงินสดย่อย(สำนักงานใหญ่)30,000.00
 เงินสดย่อย(สาขา)368,638.18
 รวม 398,638.18
3. เงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/1769-081,042,215.71
 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/4190 31,319,601.81
 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/กกต/19997,872,730.94
 ธนาคารกรุงไทย/กระแสรายวัน/0366-145,153.94
 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/เพื่อสาขา1,389,257.18
 รวม121,478,651.70
4. ลูกหนี้อื่น
 สาขาพรรค จ.อุบล53,000.00
 บริษัท สาธร พาร์ค จำกัด604,999.80
 รวม657,999.80
5. เงินทดรองจ่าย
 ค่าอาหารดูแลความปลอดภัย39,541.00
 รวม39,541.00
6. รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า
 บจ.โพสต์พลับลิชชิ่ง5,700.00
 บจ. เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต1,337.50
 บจ. แฟลชเวิร์คทีมคอนซัลติ้ง7,775.36
 รวม14,812.86
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์


7. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ส่วนตกแต่งสำนักงาน (ยอดยกมา) 8,876,638.83  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -8,876,582.83  
รวม  56.00
อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ)  6,821,540.53 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -5,984,375.41  
รวม   837,165.12
อุปกรณ์สำนักงาน-สาขา (ยอดยกมา)2,102,371.51 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -2,102,334.51  
รวม   37.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบกกต.2.1.3)5,334,434.41  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -2,656,298.39  
รวม   2,678,136.02
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบกกต.5.4.1.)556,600.00  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -13,415.23  
รวม   543,184.77
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบกกต.5.4.2)599,400.00  
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -1,970.63  
รวม   597,429.37
รวม ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ 4,656,008.28
8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
เงินมัดจำโทรศัพท์-ไฟฟ้า 295,254.50
เงินมัดจำอื่น ๆ  129,208.18
เงินประกันสาขา 17,988.18
เงินประกันไปรษณีย์ 10,000.00
รวม   103,000.00
   555,450.86
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

9. เงินบริจาคยอดยกมา 
 เงินบริจาคทั่วไป  49,197,737.50
 เงินบริจาค ส.ส.  11,900,000.00
 เงินบริจาค สก/สข  1,343,300.00
 เงินบริจาคผู้ว่าและทีมงาน  360,700.00
 เงินบริจาคเพื่อสาขาพรรค  97,800.00
 เงินบริจาคทั่วไป-ทรัพย์สิน  29,240.00
 รวม- 62,928,777.50
10. เงินสนับสนุนจาก กกต   
 เงินสนับสนุนบุคลากรของพรรคและสาขาพรรค (1.1.2)  2,976,000.00
 เงินสนับสนุนจัดอบรมสัมมนากรรมการบริหารพรรค (1.2.1)  230,846.30
 เงินสนับสนุนประชุมสัมมนา ส.ส. (1.2.3)  1,405,000.20
 เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค สนญ (2.1.1)  1,188,000.00
 เงินสนับสนุนค่าจัดประชุมของสำนักงานใหญ่ (2.1.2)  1,351,750.00
 เงินสนับสนุนค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ (สนญ) (2.1.3)  3,670,000.00
 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารและข้อบังคับพรรค(2.1.4)  2,000,000.00
 เงินสนับสนุนจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรม/ผลงานและนโยบาย (2.1.5)  350,000.00
 เงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ ใน สนญ (2.1.6)  451,430.00
 เงินสนับสุนค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภคสาขา(2.2.1)  2,976,000.00
 เงินสนับสนุนจัดระบบการทำทะเบียนสมาชิกพรรค (2.2.3)  999,792.54
 เงินสนับสนุนพัฒนาความสามารถของกรรมการและจนท (2.2.4)  571,122.01
 เงินสนับสนุนคณะกรรมการการเมืองในแต่ละกลุ่มจังหวัด (4.1.1)  1,697,000.00
 เงินสนับสนุนให้ ส.ส จัดสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4.2.1)  1,053,000.00
 เงินสนับสนุนจัดสมัชชาประชาชน (5.1.1)  3,144,336.00
 เงินสนับสนุนอบรมสัมมนาสมาชิกพรรคโดย ส.ส.และสาขา (5.2)  8,162,400.00


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
10. เงินสนับสนุนจาก กกต (ต่อ)   
 เงินสนับสนุนอบรมยุวประชาธิปัตย์ (5.3)  5,636,750.00
 เงินสนับสนุนจัดตั้งห้องสมุดที่ทันสมัย (5.4.1)  2,000,000.00
 เงินสนับสนุนจัดตั้งระบบ E-Learning (5.4.2)  599,400.00
 เงินสนับสนุนจัดทำฐานข้อมูล (5.4.4)  2,000,000.00
 รวม   42,462,827.05
11. รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน   
 รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน   122,174,499.00
 รายรับกิจกรรมโบว์ลิ่ง (ระดมทุนสาขา)  1,747,350.00
 รายรับจากการจัดกิจกรรมสาขา  211,500.00
 รวม   124,133,349.00
12. รายรับจากการขายของที่ระลึก   
 หนังสือ  323,022.00
 เสื้อแจ๊คเก็ต  160,200.00
 ปากกา  155,200.00
 เสื้อโปโล  127,600.00
 เสื้อคอกลม  75,965.00
 เนคไท  59,300.00
 กระดุมติดแขนเสื้อเชิ๊ต  46,300.00
 ร่มกอล์ฟ-ร่มสนาม  43,890.00
 ถ้วยกาแฟ  32,680.00
 หมวก  22,930.00
 สมุดบันทึก  9,330.00
 ผ้ากันเปื้อน  8,750.00


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
12. รายรับจากการขายของที่ระลึก (ต่อ)   
 อัลบั้มรูปไส้กาว  840.00
 รายรับ-ของที่ระลึก (สาขา)  1,920.00
 รวม   1,067,927.00
13. รายรับอื่น ๆ   
 งานทำบุญพรรค  98,300.00
 รายรับเบ็ดเตล็ด  50,792.44
 รายรับเบ็ดเตล็ด (สาขา)  200.00
 รวม   149,292.44
14. ดอกเบี้ยรับ   
 ดอกเบี้ยรับ  123,135.00
 ดอกเบี้ยรับ (สาขา)  8,497.74
 รวม   131,632.74


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
15. รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.  
 15.1 ค่าจัดอบรมสัมมนากรรมการบริหารพรรค(1.2.1)234,146.30
 15.2 ค่าจัดประชุมสัมมนาส.ส. (1.2.3)1,816,859.45
 15.3 ค่าสาธารณูปโภคสำนักงานใหญ่ (2.1.1)1,339,771.55
 15.4 ค่าประชุมภายในและประชุมใหญ่ (2.1.2)2,125,124.26
 15.5 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ (2.1.3)1,791,981.52
 15.6 ค่าจัดพิมพ์เอกสารและข้อบังคับพรรคฯ(2.1.4)2,009,449.50
 15.7 ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรม/ผลงานพรรค(2.1.5)447,474.00
 15.8 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ ใน สนญ(2.1.6)511,632.92
 15.9 ค่าจัดระบบการทำทะเบียนสมาชิกพรรค(2.2.3)999,792.54
 15.10 ค่าพัฒนาขีดความสามารถของกรรมการบริหาร(2.2.4)614,074.01
 15.11 ค่าสรรหาบุคคลผู้มีศักยภาพที่จะสมัครส.ส(4.1.1)503,581.00
 15.12 ค่าสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(4.2.1)1,053,000.00
 15.13 ค่าสมัชชาประชาชน (5.1.1)3,144,336.00
 15.14 ค่าอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค (5.2)8,162,400.00
 15.15 ค่าอบรมยุวประชาธิปัตย์ (5.3)6,271,363.00
 15.16 ค่าจัดตั้งห้องสมุดที่ทันสมัย (5.4.1)1,554,150.15
 15.17 ค่าจัดทำฐานข้อมูล (5.4.4)2,000,000.00
 รวม รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.34,579,136.20
16. รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่  
16.1. รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ 
 16.1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเลือกตั้งผู้ว่า29,500,000.00
 16.1.2 ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนผู้สมัครส.ส.(เลือกตั้งซ่อม)14,800,000.00
 16.1.3 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมระดมทุน17,234,078.33
 16.1.4 ค่าสัมมนาปฐมนิเทศ ส.ส.ใหม่1,438,358.90
 16.1.5 ค่าใช้จ่ายหลังเลือกตั้งทั่วไป406,820.41


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
16.1. รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ (ต่อ) 
 16.1.6 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานด้านกฎหมาย358,000.00
 16.1.7 ค่าใช้จ่ายครม.เงา158,218.00
 16.1.8 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งซ่อม96,805.00
 16.1.9 ค่าโฆษณา/สิ่งพิมพ์42,800.00
 16.1.10 ค่าจัดประชุมสาขาเพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับ34,433.60
 16.1.11 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร(PD2)34,000.00
 16.1.12 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น5,950.00
 รวม 64,109,464.24
16.2 รายจ่ายบุคลากร 
 16.2.1 เงินเดือน/โบนัส10,540,949.00
 16.2.2 เงินสมทบประกันสังคม320,271.00
 16.2.3 ค่าเบี้ยประกันชีวิต167,081.39
 16.2.4 ค่าสวัสดิการ85,530.00
 16.2.5 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ225,096.00
 16.2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง50,100.00
 16.2.7 ค่าจ้างแรงงาน11,650.00
 รวม11,400,677.39
16.3 รายจ่ายสาธารณูปโภค 
 16.3.1 ค่าไฟฟ้า855,582.75
 16.3.2 ค่าน้ำประปา34,855.00
 16.3.3 ค่าโทรศัพท์393,261.99
 16.3.4 ค่าไปรษณีย์96,649.00
 รวม1,380,348.74


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
16.4 รายจ่ายค่าของที่ระลึก 
 16.4.1 ค่าของที่ระลึก-สมุดบันทึก1,059,300.00
 16.4.2 ค่าของที่ระลึก-เสื้อโปโล925,000.00
 16.4.3 ค่าของที่ระลึก-ผ้ากันเปื้อน187,250.00
 16.4.4 ค่าของที่ระลึก- อัลบั้มรูปไส้กาว160,500.00
 16.4.5 ค่าของที่ระลึก-ร่มกอล์ฟและร่มสนาม193,563.00
 16.4.6 ค่าของที่ระลึก-เนคไท200,000.00
 16.4.7 ค่าของที่ระลึก-เสื้อคอกลม544,560.00
 16.4.8 ค่าของที่ระลึก-กระดุมติดแขนเสื้อเชิ้ต60,000.00
 16.4.9 ค่าของที่ระลึก-หมวก47,500.00
 16.4.10 ค่าของที่ระลึก-ถ้วยกาแฟ18,190.00
 16.4.11 ค่าของที่ระลึก-แจ๊คเก็ต28,000.00
 16.4.12 ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์-ของที่ระลึก25,680.00
 16.4.13 ค่าของที่ระลึก-เบ็ดเตล็ด11,363.20
 รวม3,460,906.20
16.5 รายจ่ายอื่น ๆ 
 16.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์1,155,533.60
หมายเหตุ 
 16.5.2 ค่าทำบุญกุศลอื่น ๆ1,006,755.00
 16.5.3 ค่าบริการสารสนเทศ839,126.78
 16.5.4 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย827,925.00
 16.5.5 ค่าประชุมใหญ่พรรค794,263.90
 16.5.6 ค่าประชุมภายใน748,277.35
 16.5.7 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา750,173.18
 16.5.8 ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง528,206.19
 16.5.9 ค่ารับรอง/ของขวัญ379,543.50


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
 16.5.10 ค่าแถลงผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์299,600.00
 16.5.11 งบกทม276,144.00
 16.5.12 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานอำนวยการปชป.175,266.00
 16.5.13 ค่าพาหนะเดินทาง151,895.00
 16.5.14 ค่าทำบุญพรรค134,375.00
 16.5.15 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ120,721.00
 16.5.16 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ118,342.00
 16.5.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร74,489.82
 16.5.18 ค่าสมาชิก CALD73,543.02
 16.5.19 ค่าใช้จ่ายยุวประชาธิปัตย์แคมปัสทัวร์57,940.00
 16.5.20 ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์49,220.00
 16.5.21 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย48,342.60
 16.5.22 ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์35,310.00
 16.5.23 ค่าบริการทำความสะอาด29,960.00
 16.5.24 ค่าจัดพิมพ์นโยบายพรรคและอื่น ๆ29,746.00
 16.5.25 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ27,394.02
 16.5.26 ค่าเช่าที่ดินอาคาร12,000.00
 16.5.27 ค่าดูแลและจัดสวน14,445.00
 16.5.28 ค่าใช้จ่ายสภากาแฟ3,750.00
 16.5.29 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด440,989.24
 16.5.30 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ)391,399.07
 16.5.31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(2.1.3)724,125.39
 16.5.32 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.1)13,415.23
 16.5.33 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.2)1,970.63
 รวม10,334,187.52
 รวม รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่90,685,584.09


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
17. รายจ่ายบริหารสาขาพรรค 
 17.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 3,096,000.00
 17.2 ค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภค 3,078,000.00
 17.3 ค่าจัดประชุมสรรหาบุคคลผู้มีศักยภาพ 1,390,000.00
 17.4 ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม 51,730.00
 17.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร19,026.60
 17.6 ค่าบริการอินเตอร์เนต 12,118.10
 17.7 ค่าโทรศัพท์ 2,252.89
 17.8 ค่าพาหนะ7,082.02
 17.9 ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง 900.00
 รวม รายจ่ายบริหารสาขาพรรค7,657,109.61


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ลงชื่อนางอัญชลี วานิชเทพบุตร
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์