การเงิน/งบดุล พ.ศ.2550รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เสนอ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบรายรับ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นางอรุณี รวยสูงเนิน
( นางอรุณี รวยสูงเนิน )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1147

10 ซ . มิตรพันธ์ ถนนริมคลองประปา
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2550

พรรคประชาธิปัตย์
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

หน่วย:บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

          เงินสดย่อย

360,093.01

          เงินฝากธนาคาร

9,135,049.49
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน
9,495,142.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

          ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ

1,990,437.81

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

544,004.19
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,534,442.00
รวมสินทรัพย์
12,029,584.50


หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

          เงินยืมทดรองสาขาพรรค

510,476.58

          หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,869,363.95
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน
2,379,840.53
รวม หนี้สิน
3,350,221.04

ทุน

          รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม(ยกมา)

5,847,515.52

          บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้

3,802,228.45
รวม ทุน
9,649,743.97
รวม หนี้สินและทุน
12,029,584.50
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)


รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์
งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

หน่วย : บาท

รายรับ

รับเงินบริจาค
60,042,969.00
รับเงินสนับสนุนจาก กกต.
34,567,940.00
รายรับจากการจัดกิจกรรมอื่น

(รายละเอียดที่ 3)

426,961,500.00
รับเงินจากการขายของที่ระลึก

(รายละเอียดที่ 4)

1,108,938.37
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

(รายละเอียดที่ 5)

612,101.90
รับเงินทำบุญพรรค
200,000.00
รายรับอื่น ๆ
7,214.43

รวม รายรับทั้งสิ้น

523,500,663.70

หัก รายจ่าย

รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต
87,819,790.41
รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่
431,170,979.67
รายจ่ายบริหารสาขาพรรค
707,665.17

รวมรายจ่าย

519,698,435.25

รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้

3,802,228.45
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์
รายละเอียดประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

 
หน่วย:บาท

เงินบริจาค (รายละเอียดที่ 1)

เงินบริจาคทั่วไป
58,243,469.00
เงินบริจาค สก/สข

1,242,600.00

เงินบริจาคผู้ว่าและทีมงาน

456,900.00

เงินบริจาคเพื่อสาขาพรรค

100,000.00

รวม รายละเอียดที่ 1

60,042,969.00เงินสนับสนุนจาก กกต. (รายละเอียดที่ 2)  

 เงินสนับสนุนบริหารพรรคการเมือง 

512,840.00

 เงินสนับสนุนบริหารสาขาพรรค 

150,000.00

 เงินสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกและหาสมาชิกเพิ่ม 

55,100.00

 เงินสนับสนุนใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

33,750,000.00

 เงินสนับสนุนให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน 

100,000.00

 
รวม รายละเอียดที่ 2
 

34,567,940.00เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมอื่น (รายละเอียดที่ 3)

 รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน  

244,741,000.00

 รายรับเงินบริจาค (ระดมทุน)   

165,753,000.00

 รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน (เขต)  

16,467,500.00

 
รวม รายละเอียดที่ 3
  

426,961,500.00เงินรายรับจากการขายของที่ระลึก (รายละเอียดที่ 4)

 รายรับ - เสื้อ   

346,740.00

 รายรับ -หนังสือ   

724,698.37

 รายรับ - อาร์ม   

18,600.00

 รายรับ - สภากาแฟ   

18,900.00

                                      
            รวม รายละเอียดที่ 4
  

1,108,938.37ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รายระเอียดที่ 5)

ดอกเบี้ยรับ(สำนักงานใหญ่)   

605,758.73

 ดอกเบี้ยรับ(สาขา)   

6,343.17

 
รวม  รายละเอียดที่ 5
 

612,101.90รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต. (รายละเอียดที่ 6)

 6.1. แผนงานการบริหารพรรคการเมือง
โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
 
 • ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย/โปรแกรมพัฒนา/บำรุงรักษาและฝึกอบรม
835,539.36
 6.2. แผนงานบริหารสาขาพรรคการเมือง
โครงการให้ความรู้ทางการเมืองแก่กรรมการบริหารพรรค/กรรมการสาขาพรรค
 
 
 
 • ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
 
2,799,482.85
 6.3. แผนงานการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
โครงการการส่งเสริมสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
 
 
 
 • ค่าใช้จ่ายสมัชชาเขต
 
6,707,885.69
 6.4. แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
 
 
 
 • ค่าจัดทำป้าย
 
47,724,160.96
 
 • ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
 
13,177,284.74
 
 • ค่าจ้างแรงงาน
 
4,559,941.65
 
 • ค่าเช่าสถานที่
 
2,882,663.00
 
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 
4,036,318.66
 
 • ค่าเช่ายานพาหนะ
 
2,557,740.00
 
 • ค่าวัสดุอุปกรณ์
 
1,591,587.00
 
 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 
400,000.00
 
 • ค่าสาธารณูปโภค
 
368,186.50
 
 • ค่าจัดทำบัญชี
 
79,000.00
 

รวม ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

77,376,882.51
 6.5. แผนงานการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเมือง 
 
 
 • ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเมือง
 
100,000.00
 
รวม รายละเอียดที่ 6
 
87,819,790.41


รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดที่ 7)

 7.1. รายจ่ายบุคคล  
 
 • เงินเดือน/โบนัส
 
9,055,472.00
 
 • เงินสมทบประกันสังคม
 
288,502.00
 
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
204,352.00
 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
 
218,125.00
 
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต
 
158,907.93
 
 • ค่าจ้างแรงงาน
 
1,250.00
 
รวม รายจ่ายบุคคล
9,926,608.93
 
7.2. รายจ่ายสำนักงานเลขาพรรคฯ
 
 • ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้สมัคร
 
270,650,000.00
 
 • ค่าใช้จ่ายคณะทำงานอำนวยการเลือกตั้ง(ประชาสัมพันธ์)
 
69,922,926.96
 
 • ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมทางการเมือง
 
41,889,442.35
 
 • ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมระดมทุน
 
17,506,131.00
 
 • ค่าใช้จ่ายคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการทางการเมือง
 
5,288,101.34
 
 • ค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์หนังสือ
 
1,817,226.00
 
 • ค่าใช้จ่ายหลังเลือกตั้ง
 
1,529,202.50
 
 • ค่าใช้จ่ายคืนงบกกต.
 
2,141,127.46
 
 • ค่าประชุมภายใน
 
928,954.85
 
 • ค่าบริการสารสนเทศ
 
636,921.19
 
 • ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง
 
837,791.22
 
 • ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
 
767,547.50
 
 • ค่าทำบุญการกุศลอื่น ๆ
 
582,300.00
 
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 
431,229.98
 
 • ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา
 
356,738.41
 
 • ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสาขาพรรค
 
210,565.00
 
 • ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร
 
298,000.00
 
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 
287,527.00
 
 • งบกทม
 
215,105.00
 
 • ค่าทำบุญพรรค
 
148,064.30
 
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
 
120,000.00
 
 • ค่าใช้จ่ายคณะทำงานด้านกฎหมาย
 
108,000.00
 
 • ค่าพาหนะ/เดินทาง
 
97,287.00
 
 • ค่าของที่ระลึก - เสื้อ
 
83,125.00
 
 • ค่าใช้จ่ายจัดงานระดมทุนเขต/จังหวัด
 
69,123.81
 
 • ค่าโฆษณา/สิ่งพิมพ์
 
49,487.50
 
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 
48,342.60
 
 • ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์
 
34,080.00
 
 • ค่าสมาชิก CALD
 
27,077.50
 
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 
15,700.65
 
 • ค่าใช้จ่ายสภากาแฟ
 
5,000.00
  

รวม รายจ่ายสำนักงานเลขาพรรคฯ

417,102,126.12
 
7.3. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 
 • ค่าไฟฟ้า
 
1,545,048.06
 
 • ค่าโทรศัพท์
 
688,577.49
 
 • ค่าไปรษณีย์
 
485,085.00
 
 • ค่าน้ำประปา
 
85,514.98
  
รวม รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
2,804,225.53
 7.4. รายจ่ายค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 
 • ค่าเสื่อมราคา-ส่วนตกแต่งสำนักงาน
 
308,011.86
 
 • ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ)
 
78,388.16
 
 • ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และลูกข่าย
 
614,969.09
 
 • ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน (สาขา)
 
336,649.98
 
รวม รายจ่ายค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
1,338,019.09
 
รวม รายละเอียดที่ 7
 
431,170,979.67


รายจ่ายบริหารสาขาพรรค (รายละเอียดที่ 8)

 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ (สาขา)  
660,000.00
 ค่าสาธารณูปโภคแบบเหมาจ่าย (สาขา)  
34,500.00
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (สาขา)  
13,165.17
  
รวม รายละเอียดที่ 8
 
707,665.17
    
    
รับรองว่าถูกต้อง
 ลงชื่อ  ลงชื่อ  
 

 
 

(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

(นายกอร์ปศักดิ์   สภาวสุ)
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ 
                      
 
 
 

พรรคประชาธิปัตย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

 

1. นโยบายการบัญชีพรรคประชาธิปัตย์ใช้ระบบการรับรู้รายรับ-รายจ่ายตามระบบเกณฑ์สิทธิ์

 

2. สินทรัพย์ถาวรของพรรคฯ  หัก ค่าเสื่อมราคาตามกฏหมายประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี

 

3.  รายรับของพรรคฯที่สำคัญ ประกอบด้วย

3.1.  เงินบริจาค  (รายละเอียดที่ 1)
60,042,969.00
3.2.  เงินสนับสนุนจาก กกต. (รายละเอียดที่ 2)
34,567,940.00
3.3.  รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน  (รายละเอียดที่ 3)
426,961,500.00
3.4.  รายรับจากการขายของที่ระลึก (รายละเอียดที่ 4)
1,108,938.37
3.5.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รายละเอียดที่ 5)
612,101.90

4.  รายจ่ายต่าง ๆ ของพรรคฯ ประกอบด้วย

4.1.  รายจ่ายบริหารตามโครงการกกต.  (รายละเอียดที่ 6)
87,819,790.41
4.2.  รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ (รายละเอียดที่ 7)
431,170,979.67
4.3.  รายจ่ายบริหารสาขาพรรค (รายละเอียดที่ 8)
707,665.17

รวม

519,698,435.25
  

5.  เงินสดย่อย  ประกอบด้วย

5.1.  เงินสดย่อยสำนักงานใหญ่
34,788.00
5.2.  เงินสดย่อยสาขาพรรค
325,305.01

รวม

360,093.01
  

6.  เงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย

6.1.  ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์ / 4190
1,592,460.88
6.2.  ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์ / เพื่อสาขา
652,926.37
6.3.  ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/ 1769-0
4,740,361.39
6.4.  ธนาคารกรุงเทพ/กระแสรายวัน
1,000.00
6.5.  ธนาคารกรุงไทย/กระแสรายวัน
(385,682.09)
6.6  ธนาคารกรุงไทย/เพื่อการเลือกตั้ง
2,532,121.53
6.6  ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์เพื่อ กกต
1,861.41

รวม

9,135,049.49
  

7.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และลูกข่าย
3,268,834.41
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สาขา)
(1,932,173.00)
1,336,661.41
ส่วนตกแต่งสำนักงาน
8,876,638.83
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนตกแต่ง
(8,876,637.83)
1.00
อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ)
6,247,010.04
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน(สุทธิ)
(5,593,235.64)
653,774.40
อุปกรณ์สำนักงาน(สาขา)
2,102,371.51
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ (สาขา)
(2,102,370.51)
1.00

รวม

1,990,437.81
  

8.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

เงินมัดจำโทรศัพท์-ไฟฟ้า
295,254.50
เงินมัดจำอื่น ๆ
104,208.18
เงินประกันอื่น ๆ
103,000.00
เงินประกันสาขา
17,988.18
เงินประกันไปรษณีย์
10,000.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  13,553.33

รวม

544,004.19
  

9.  หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย
1,862,714.54
ภงด.53  ค้างจ่าย
4,788.00
เจ้าหนี้กองทุน
1,861.41

รวม

1,869,363.95
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ลงชื่อ 

 (นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)                      (นายกอร์ปศักดิ์   สภาวสุ) 
 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์                    เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์