การเงิน/งบดุล พ.ศ.2552รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เสนอ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบรายรับ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นางอรุณี รวยสูงเนิน
( นางอรุณี รวยสูงเนิน )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1147

10 ซ . มิตรพันธ์ ถนนริมคลองประปา
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2553

พรรคประชาธิปัตย์
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

หน่วย:บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดย่อย

470,038.30

เงินฝากธนาคาร

135,233,174.00

รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า


80,351.91
รวม  สินทรัพย์หมุนเวียน
135,783,564.21

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ

6,519,696.88

โปรแกรมพัฒนาระบบ-รอตัดจ่าย

2,103,675.01

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

530,450.86
รวม  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
9,153,822.75
รวมสินทรัพย์ 
144,937,386.96

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,748,747.96

เจ้าหนี้เงินกองทุน

295,060.03

เงินยืมทดรองสาขาพรรค

306,413.05
รวม หนี้สิน
3,350,221.04
 
      
                                     

ทุน

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม(ยกมา)

110,296,253.66

บวก   รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้ 

31,290,912.26
รวม   ทุน 
141,587,165.92
รวม  หนี้สินและทุน 
144,937,386.96
 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้) 
 
รับรองว่าถูกต้อง
 ลงชื่อ  ลงชื่อ   
 

            

                       

           (นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)            (นางอัญชลี  วานิช  เทพบุตร) 
           หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์            เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์
งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2552

หน่วย : บาท

รายรับ

 
รับเงินบริจาค
68,641,010.00
รับเงินสนับสนุนจาก กกต.
32,735,654.00
รับเงินจากการขายของที่ระลึก
3,079,405.00
รับเงินบริจาคภาษี 001
5,976,800.00
รับเงินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนสาขาพรรค
1,535,524.00
ดอกเบี้ยรับ
1,002,001.89
รับเงินค่าสมาชิกพรรค
73,980.00
รายรับอื่น ๆ
5,896.96

รวมรายรับ

113,050,271.85
 

รายจ่าย

รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต
22,485,434.82
รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ 
41,938,829.65
รายจ่ายบริหารสาขาพรรค
17,335,095.12

รวมรายจ่าย

81,759,359.59

รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้

31,290,912.26
รับรองว่าถูกต้อง
 ลงชื่อ  ลงชื่อ  
 

             

 

                        

           (นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)             (นางอัญชลี  วานิช  เทพบุตร) 
           หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์             เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 30  มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543

 

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การรับรู้ รายรับ-รายจ่าย  ตามระบบเกณฑ์สิทธิ์

 

3.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.1 เงินสดย่อย

3.1.1 เงินสดย่อย(สำนักงานใหญ่)

30,000.00

3.1.2 เงินสดย่อย(สาขา)

440,038.30
รวม
470,038.30

3.2เงินฝากธนาคาร

3.2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ฝากประจำ 3 เดือน

100,806,766.69

3.2.2 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/1769-0

23,581,287.48

3.2.3 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/4190

10,893,929.78

3.2.4 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/กกต/1999

295,060.03

3.2.5 ธนาคารกรุงไทย/กระแสรายวัน/0366

-1,828,798.50

3.2.6 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/เพื่อสาขา

1,484,928.52
รวม
135,233,174.00

4. ที่ดินอาคาร อุปกรณ์ สุทธิ

ที่ดินอาคาร อุปกรณ์

28,114,390.05

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-21,594,693.17
รวม
6,519,696.88
  

 

5. โปรแกรมพัฒนาระบบ-รอตัดจ่าย

โปรแกรมพัฒนาระบบ-รอตัดจ่าย

2,566,665.30

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-462,990.29
รวม
2,103,675.01
 

6. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6.1 เงินมัดจำโทรศัพท์-ไฟฟ้า

295,254.50

6.2 เงินมัดจำอื่น ๆ

 
104,208.18

6.3 เงินประกันอื่น ๆ

103,000.00

6.4 เงินประกันสาขา

17,988.18

6.5 เงินประกันไปรษณีย์

10,000.00
รวม
530,450.86

7.เงินบริจาค

7.1 เงินบริจาคทั่วไป

48,897,300.00

7.2 เงินบริจาค ส.ส.

12,050,000.00

7.3 เงินบริจาค สก/สข

1,335,100.00

7.4 เงินบริจาคผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

373,400.00

7.5 เงินบริจาครัฐมนตรี/ผู้ช่วยรัฐมนตรี/เลขารัฐมนตรี/ที่ปรึกษารัฐมนตรี

    4,404,500.00

7.6 เงินบริจาคเพื่อสาขาพรรค

1,341,160.00

7.7 เงินบริจาคทั่วไป-ทรัพย์สิน

239,550.00
รวม
68,641,010.00
  

8. เงินสนับสนุนจาก กกต.

8.1 โครงการบุคลากรของพรรคและสาขาพรรค (1.1.1)

6,720,000.00

8.2 โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ (1.2.1)

313,000.00

8.3 โครงการประชุมสัมมนา ส.ส. (1.2.2)

873,000.00

8.4 โครงการสาธารณูปโภค สนญ (2.1.1)

1,572,000.00

8.5 โครงการจัดประชุมของสำนักงานใหญ่ (2.1.2)

1,436,000.00

8.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (สนญ) (2.1.3)

1,036,000.00

8.7 โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรม/ผลงานและนโยบาย (2.1.4)

500,000.00

8.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ ใน สนญ (2.1.5)

480,000.00

8.9 โครงการค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภคสาขา(2.2.1)

4,800,000.00

8.10 โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย(4.1)

1,704,000.00

8.11 โครงการเปิดบ้านประชาธิปัตย์ (5.1.1)

120,000.00

8.12 โครงการสมัชชาประชาชน  (5.1.2)

9,155,000.00

8.13 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกและขยายฐานสมาชิก (5.2.1) (5.2.2)

3,565,000.00

8.14 โครงการกลุ่มอินเทอร์นชิพ (5.3)

461,654.00
รวม
32,735,654.00
  

9. ดอกเบี้ยรับ

9.1ดอกเบี้ยรับ

988,480.42

9.2ดอกเบี้ยรับ (สาขา)

13,521.47
รวม
1,002,001.89
 

10.รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.

10.1โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (2.1.3)

222,613.50

10.2โครงการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ (1.2.1)

353,616.12

10.3โครงการจัดประชุมสัมมนา ส.ส. (1.2.2)

1,962,776.76

10.4โครงการสาธารณูปโภคสำนักงานใหญ่ (2.1.1)

1,723,227.59

10.5โครงการจัดประชุมภายในและประชุมใหญ่(2.1.2)

2,503,017.87

10.6โครงการจัดทำสื่อแถลงผลงานพรรค (2.1.4)

504,754.50

10.7โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ ใน สนญ(2.1.5)

505,804.30

10.8โครงการเปิดบ้านประชาธิปัตย์/สัญจร (5.1.1)

156,509.84

10.9โครงการสมัชชาประชาธิปัตย์ (5.1.2)

9,314,542.25

10.10โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค(5.2.1) (5.2.2)

4,713,161.59

10.11โครงการอบรมอินเทิร์นชิพ (5.3)

525,410.50
รวม รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.
22,485,434.82
  

11. รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่

11.1รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ

 

11.1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเลือกตั้งผู้ว่าฯ

3,397,824.68

11.1.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

2,700,000.00

11.1.3 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเมือง

884,790.00

11.1.4 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานด้านกฎหมาย

118,970.00

11.1.5 ค่าใช้จ่ายสัมมนาเรื่องโครงสร้างการสื่อสารสู่มวลชน

558,947.90

11.1.6 ค่าใช้จ่ายโฆษณา/สิ่งพิมพ์

545,418.95
 
รวม
8,205,951.53
 

11.2 รายจ่ายบุคลากร

11.2.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน/โบนัส

11,753,959.00

11.2.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการฯ

1,680,000.00

11.2.3 ค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม

281,922.00

11.2.4 ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

243,297.00

11.2.5 ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต

177,129.41

11.2.6 ค่าใช้จ่ายจ้างแรงงาน

70,900.00

11.2.7 ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง

27,600.00
 
รวม
14,234,807.41
 

11.3รายจ่ายอื่น ๆ

11.3.1 ค่าใช้จ่ายบริการสารสนเทศ

2,997,425.27

11.3.2 ค่าใช้จ่ายของที่ระลึก

2,858,460.31

11.3.3 ค่าใช้จ่ายบริการรักษาความปลอดภัย

2,469,579.77

11.3.4 ค่าใช้จ่ายรับรอง/ของขวัญ

1,233,571.64

11.3.5 ค่าใช้จ่ายประชุมภายใน

1,142,272.29

11.3.6 ค่าใช้จ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์

1,546,597.50

11.3.7 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

1,017,795.42

11.3.8 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/บำรุงรักษา

615,615.80

11.3.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 677.577.50 บาท โอนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป

677,577.50

11.3.10 ค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทาง

438,402.00

11.3.11 ค่าใช้จ่ายสัมมนาและค่าสมาชิกรายปี CALD

373,057.75

11.3.12 ค่าใช้จ่ายทำบุญกุศลอื่น ๆ

244,000.00

11.3.13 ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง

204,253.13

11.3.14 ค่าใช้จ่ายเช่าตู้คอนเทนเนอร์

189,390.00

11.3.15 ค่าใช้จ่ายทำบุญพรรค

183,074.00

11.3.16 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

155,351.00

11.3.17 ค่าใช้จ่ายอบรมยุวประชาธิปัตย์แคมปัสทัวร์

53,500.00

11.3.18 ค่าใช้จ่ายอบรมกรรมการบริหารและบุคลากรของพรรค

     78,400.00

11.3.19 ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันอัคคีภัย

77,348.16

11.3.20 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมธนาคาร

74,140.21

11.3.21 ค่าใช้จ่ายดูแลและจัดสวน

22,000.00

11.3.22 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมอื่น ๆ

18,190.86

11.3.23 ค่าใช้จ่ายงบกทม

17,535.00

11.3.24 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

641,060.31

11.3.25 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ)

342,058.05

11.3.26 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(2.1.3)

905,304.55

11.3.27 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน (2.2.3)

27,934.50

11.3.28 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.1)

245,290.00

11.3.29 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.2)

119,869.00

11.3.30 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.4)

299,999.00

11.3.31 ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรมพัฒนาระบบ

229,017.69
 
รวม
  
19,498,070.71
 
รวม รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่
41,938,829.65
 

12. รายจ่ายบริหารสาขาพรรค

12.1 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 

6,828,000.00

12.2 ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภค 

6,822,000.00

12.3 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการโซน 

1,716,000.00

12.4 ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมสาขาพรรค

1,681,605.00

12.5 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสำนักงาน 

102,375.00

12.6 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่วิสามัญ

50,000.00

12.7 ค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ต

38,137.77

12.8 ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง

17,021.00

12.9 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน

15,334.46

12.10 ค่าใช้จ่ายรับรอง

14,107.00

12.11 ค่าใช้จ่ายพาหนะ

6,000.00

12.12 ค่าใช้จ่ายบริการเคเบิ้ลทีวี 

4,800.00

12.13 ค่าใช้จ่ายหาสมาชิก 

3,440.00

12.14 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมธนาคาร 

235.89

12.15 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

36,039.00
รวม รายจ่ายบริหารสาขาพรรค
17,335,095.12
 
 
รับรองว่าถูกต้อง
 ลงชื่อ ลงชื่อ 

 

    
 (นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)  (นางอัญชลี  วานิช  เทพบุตร) 
 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์