การเงิน/งบดุล พ.ศ.2553รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เสนอ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบรายรับ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นางอรุณี รวยสูงเนิน
( นางอรุณี รวยสูงเนิน )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1147

10 ซ . มิตรพันธ์ ถนนริมคลองประปา
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2554

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หน่วย:บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

113,755,994.63

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

21,773.15
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน
113,777,767.78

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ

9,339,416,.30

โปรแกรมพัฒนาระบบ-รอตัดจ่าย

1,762,913.35

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

600,000.86
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
11,702,330,51
รวมสินทรัพย์
125,480,098.29

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

821,616.55

เจ้าหนี้เงินกองทุน

20,865,474.67

เงินยืมทดรองสาขาพรรค

333,398.68
รวม หนี้สิน
22,020,489.90
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

ทุน

รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม(ยกมา)

141,615,310.08

หัก รายจ่ายสูงกว่ารายได้ งวดนี้

-38,155,701.69
รวม ทุน
103,459,608.39
รวม หนี้สินและทุน
125,480,098.29
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)(นางอัญชลี วานิช เทพบุตร)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

งบรายรับ-รายจ่าย สำหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

หน่วย : บาท

รายได้

รายได้เงินบริจาค
22,119,851.33
รายได้เงินสนับสนุนจาก กกต.
12,137,281.38
รายได้เงินจากการขายของที่ระลึก
749,589.00
รายได้จัดกิจกรรมสาขา
639,433.00
รายได้ค่าสมาชิกพรรค
124,900.00
ดอกเบี้ยรับ
896,868.37
รายได้อื่นๆ
29,293.16

รวมรายรับ

36,697,216.24

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริหารตามโครงการ กกต.
13,191,699.79
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานใหญ่
44,915,059.42
ค่าใช้จ่ายบริหารสาขาพรรค
16,746,158.72

รวม ค่าใช้จ่าย

74,852,917.93

รายจ่ายสูงกว่ารายได้ งวดนี้

-38,155,701.69
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)(นางอัญชลี วานิช เทพบุตร)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การรับรู้ รายรับ-รายจ่าย ตามระบบเกณฑ์สิทธิ์

3.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.1 เงินสดย่อย

3.1.1 เงินสดย่อย(สำนักงานใหญ่)

30,000.00

3.1.2 เงินสดย่อย(สาขา)

426,252.61
รวม
456,252.61

3.2เงินฝากธนาคาร

3.2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ฝากประจำ 3 เดือน

81,603,879.50

3.2.2 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/1769-0

517,206.88

3.2.3 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/4190

12,078,497.92

3.2.4 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/กกต/1999

20,805,474.67

3.2.5 ธนาคารกรุงไทย/กระแสรายวัน/0366

1,000.00

3.2.6 ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/เพื่อสาขา

1,578,708.99
รวม
116,584,767.96
รวม เงินสด และ เงินฝากธนาคาร
117,041,020.57

3.2.7 หัก เช็คจ่ายล่วงหน้า

-3,285,025.94
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
113,755,994.63

4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4.1 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

8,313.15

4.2 รายได้-ค้างรับ

13,460.00
รวม
21,773.15

5. ที่ดินอาคาร อุปกรณ์ สุทธิ

ที่ดินอาคาร อุปกรณ์

33,218,955.81

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-23,879,539.51
รวม
9,339,416.30

6. โปรแกรมพัฒนาระบบ-รอตัดจ่าย

โปรแกรมพัฒนาระบบ-รอตัดจ่าย

2,566,665.30

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-803,751.95
รวม
1,762,913.35

7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7.1 เงินมัดจำโทรศัพท์-ไฟฟ้า

295,254.50

7.2 เงินมัดจำอื่น ๆ

104,208.18

7.3 เงินประกันอื่น ๆ

103,000.00

7.4 ค่าลิขสิทธิ์

69,550.00

7.5 เงินประกันสาขา

17,988.18

7.6 เงินประกันไปรษณีย์

10,000.00
รวม
600,000.86

8.เงินบริจาค

8.1 เงินบริจาค ส.ส.

11,910,000.00

8.2 เงินบริจาครัฐมนตรี/ผู้ช่วยรัฐมนตรี/เลขารัฐมนตรี/ที่ปรึกษารัฐมนตรี

5,284,868.00

8.3 เงินบริจาคทั่วไป

3,142,883.33

8.4 เงินบริจาค สก/สข

1,274,400.00

8.5 เงินบริจาคผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

449,700.00

8.6 เงินบริจาคเพื่อสาขาพรรค

57,000.00

7.7 เงินบริจาคทั่วไป-ทรัพย์สิน

1,000.00
รวม
22,119,851.33

9. เงินสนับสนุนจาก กกต.

9.1 โครงการบุคลากรของพรรคและสาขาพรรค (1.1.1)

2,418,000.00

9.2 โครงการประชุมสัมมนา ส.ส. (1.2.2)

1,000,000.00

9.3 โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สาขาพรรค(1.2.4)

837,806.50

9.4 โครงการสาธารณูปโภค สนญ (2.1.1)

781,474.88

9.5 โครงการจัดประชุมของสำนักงานใหญ่ (2.1.2)

1,090,000.00

9.6 โครงการค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภคสาขา(2.2.1)

2,418,000.00

9.7 โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย(4.1)

1,716,000.00

9.8 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกและขยายฐานสมาชิก (5.2.1)

1,440,000.00

9.9 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกและขยายฐานสมาชิก (5.2.2)

200,000.00

9.10 โครงการกลุ่มอินเทอร์นชิพ (5.3)

200,000.00
รวม
12,137,281.38

10. ดอกเบี้ยรับ

10.1ดอกเบี้ยรับ

888,018.62

10.2ดอกเบี้ยรับ (สาขา)

8,849.75
รวม
896,868.37

11.รายได้อื่น ๆ

11.1 รายได้ค่าเช่าสถานที่

10,000.00

11.2 รายได้ค่าเช่าสถานที่(สาขา)

5,000.00

11.3 รายได้เบ็ดเตล็ด

13,125.21

11.4 กำไรจากการขายทรัพย์สิน

1,167.95
รวม
29,293.16

12.รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.

12.1 โครงการจัดประชุมสัมมนา ส.ส. (1.2.2)

6,641,903.74

12.2 โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สาขาพรรค (1.2.4)

896,979.50

12.3 โครงการสาธารณูปโภคสำนักงานใหญ่ (2.1.1)

1,203,558.95

12.4 โครงการจัดประชุมภายในและประชุมใหญ่(2.1.2)

1,697,341.60

12.5 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค (5.2.1)

2,000,000.00

12.6 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค (5.2.2)

260,000.00

12.7 โครงการอบรมอินเทิร์นชิพ (5.3)

491,919.00
รวม รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต.
13,191,699.79

13.รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่

13.1 รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ

13.1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเลือกตั้ง สก/สข

3,226,463.70

13.1.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.

2,700,000.00

13.1.3 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1,700,000.00

13.1.4 ค่าใช้จ่ายภาษี 001

1,616,906.38

13.1.5 ค่าใช้จ่ายโฆษณา/สิ่งพิมพ์

1,371,316.84

13.1.6 ค่าใช้จ่ายสัมมนาเครือข่าย

932,559.00

13.1.7 ค่าใช้จ่ายเปิดบ้านประชาธิปัตย์/สัญจร

218,082.70

13.1.8 ค่าใช้จ่ายแถลงผลงานพรรคทางวิทยุและโทรทัศน์

601,450.00

13.1.9 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเมือง

464,632.00

13.1.10 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานด้านกฎหมาย

344,375.50

13.1.11 ค่าใช้จ่ายรวมพลคนอาสา

139,387.60
รวม
13,315,173.72

13.2 รายจ่ายบุคลากร

13.2.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน/โบนัส

13,412,176.00

13.2.2 ค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม

360,912.00

13.2.3 ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

252,542.00

13.2.4 ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต

196,855.14

13.2.5 ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง

88,000.00
รวม
14,310,485.14

13.3รายจ่ายอื่น ๆ

13.3.1 ค่าใช้จ่ายบริการรักษาความปลอดภัย

3,026,780.73

13.3.2 ค่าใช้จ่ายประชุมภายใน

2,207,101.04

13.3.3 ค่าใช้จ่ายบริการสารสนเทศ

2,152,590.21

13.3.4 ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

1,686,094.47

13.3.5 ค่าใช้จ่ายประชุมภายใน

1,142,272.29

13.3.6 ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง

777,915.32

13.3.7 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์(เพื่อโอนเลือกตั้ง)

597,060.00

13.3.8 ค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์หนังสือ

406,600.00

13.3.9 ค่าใช้จ่ายของที่ระลึก

319,544.00

13.3.10 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

261,890.00

13.3.11 ค่าใช้จ่ายเช่าตู้คอนเทนเนอร์

195,810.00

13.3.12 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/บำรุงรักษา

189,690.18

13.3.13 ค่าใช้จ่ายรับรอง/ของขวัญ

177,081.52

13.3.14 ค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทาง

160,313.00

13.3.15 ค่าใช้จ่ายบริการทำความสะอาด

139,542.98

13.3.16 ค่าใช้จ่ายทำบุญพรรค

126,636.50

13.3.17 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมธนาคาร

83,400.00

13.3.18 ค่าใช้จ่ายทำบุญกุศลอื่น ๆ

81,000.00

13.3.19 ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันอัคคีภัย

77,348.16

13.3.20 ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น ๆ

72,475.40

13.3.21 ค่าใช้จ่ายเช่าตู้คอนเทนเนอร์ (ของที่ระลึก)

64,200.00

13.3.22 ค่าใช้จ่ายจ้างแรงงาน

26,900.00

13.3.23 ค่าใช้จ่ายสัมมนาและค่าสมาชิกรายปี CALD

34,040.00

13.3.24 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดิน/อาคาร

12,000.00

13.3.25 ค่าใช้จ่ายอบรมยุวประชาธิปัตย์

2,973.00

13.3.26 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมอื่น ๆ

26,919.79

13.3.27 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

681,505.87

13.3.28 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ)

495,106.66

13.3.29 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(2.1.3)

683,545.87

13.3.30 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน (2.2.3)

27,934.50

13.3.31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.1)

245,290.00

13.3.32 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.2) หมายเหตุ ค่าใช้ประชุมภายในและประชุมใหญ่ จำนวน 597.060 บาท โอนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป

245,290.00

13.3.33 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.4)

299,999.00

13.3.34 ค่าเสื่อมราคา-โปรแกรมพัฒนาระบบ

340,761.66

13.3.35 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ภาษี 001

373,205.58
รวม
17,289,400.56
รวม รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่
44,915,059.42

14. รายจ่ายบริหารสาขาพรรค

14.1 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่

7,020,000.00

14.2 ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภค

7,026,000.00

14.3 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการโซน

1,791,410.00

14.4 ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมสาขาพรรค

483,324.00

14.5 ค่าใช้จ่ายวารสารสิ่งพิมพ์

1,806.00

14.6 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่วิสามัญ

24,000.00

14.7 ค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ต

168,401.32

14.8 ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง

80,551.01

14.9 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน

34,689.22

14.10 ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์

444.90

14.11 ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

14,196.00

14.12 ค่าใช้จ่ายพาหนะ/น้ำมัน

6,000.00

14.13 ค่าใช้จ่ายหาสมาชิก

11,562.00

14.14 ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมธนาคาร

1,500.00

14.15 ค่ารับรอง

1,500.00

14.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

80,913.00
รวม รายจ่ายบริหารสาขาพรรค
16,746,158.72
รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)(นางอัญชลี วานิช เทพบุตร)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์