รายงานการดำเนินกิจการของพรรค

รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.๒๕๕๔

ที่ ปชป.๕๕๙๐๐๖๐๙ /๒๕๕๕

สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอรายงานการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องจากที่ประชุมใหญ่พรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. การดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค
๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน
๖. ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค (ระบุรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และหนี้สิน)
๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค

รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.๒๕๕๓

ที่ ปชป.๕๔๙๐๐๗๓๘ /๒๕๕๔

สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอรายงานการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องจากที่ประชุมใหญ่พรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. การดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค
๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน
๖. ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค
๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค

รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.๒๕๕๒

ที่ ปชป. ๕๓๙๐๐๔๐๓ /๒๕๕๓
สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอรายงานการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องจากที่ประชุมใหญ่พรรค ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. การดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค
๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน
๖. ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค
๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค

 

รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๑


เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง

          ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอรายงานการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องจากที่ประชุมใหญ่พรรค ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้

รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๐


เรียน  ท่านประธานสภาที่ปรึกษา กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สาขาพรรค
         และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทุกท่าน

          ผม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอรายงานการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้ท่านสมาชิกรับรองความถูกต้องในที่ประชุมใหญ่พรรค ดังนี้

๑. การดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค
๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน
๖. ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค
๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค