รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค

๒.๑ การประชุมใหญ่ของพรรค ๒ ครั้ง

๒.๑.๑ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๔๙ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ -๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

  • รับรองฐานะการเงินและงบดุลของพรรค ปี ๒๕๔๙
  • รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการบริหารพรรค


๒.๑.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๐ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีมติที่สำคัญดังนี้ 

  • เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรค 
  • เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคประชาธิปัตย์เพื่อนำไปจดแจ้งกับ กกต.๒.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ๖ ครั้ง

๒.๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒.๒.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐
๒.๒.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐
๒.๒.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
๒.๒.๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒.๒.๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

โดยการประชุมครั้งที่ ๓-๖ นั้นเป็นการเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง๒.๓ การประชุมอื่น ๆ

๒.๓.๑ การประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของพรรค

-
คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ มีประชุมในรอบปี ๒๕๕๐ จำนวน ๘๐ ครั้งมีผู้ร่วมประชุมแต่ละครั้งประมาณ ๓๐ คน ทั้งหมดนี้เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ของพรรคฯ ทั้งหมดเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ของพรรคฯ
-
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีประชุมจำนวน ๑๕ ครั้ง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้แสดงความประสงค์จะลงสมัครและคัดสรรในเบื้องต้น
-
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายมีประชุม
จำนวน
๓๕
ครั้ง
-
คณะทำงานปฏิบัติการทางการเมืองมีประชุม
จำนวน
ครั้ง
-
คณะกรรมการการเมืองภาคอีสานมีประชุม
จำนวน
ครั้ง
-
คณะทำงานขับเคลื่อนวาระประชาชนมีประชุม
จำนวน
ครั้ง
-
คณะทำงานอำนวยการประชาสัมพันธ์มีประชุม
จำนวน
๓๐
ครั้ง
-
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคฯ มีประชุม
จำนวน
ครั้ง
-
คณะทำงานรณรงค์แผนปฏิบัติการเร่งด่วน ๙๙ วันมีประชุม
จำนวน
ครั้ง
BACK