รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2550

๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค

ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค

ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งในรอบปีที่รายงาน ๑ คน และกรรมการบริหารพรรคที่แต่งตั้งใหม่ในปีที่รายงาน ๑ คน

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน จำนวน ๓๐ คน

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนโยบายพรรค

ในรอบปีที่รายงาน จำนวน ๑ ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการนโยบายพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน จำนวน ๒๐ คน

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ในรอบปีที่รายงาน จำนวน-ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน จำนวน- คน

๓.๗ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

ในปีที่รายงาน จำนวน - ครั้ง ครั้งหลังสุด

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๗ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ - ๒๗๐–๐๐๓๖ (๒๐ เลขหมาย)
โทรสาร. ๐๒- ๒๗๙–๖๐๘๖

๓.๘ จำนวนสาขาพรรค

มีจำนวนสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในรอบปีที่รายงาน ๑ สาขา คงมีจำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของรอบปีที่รายงาน ๑๙๕ สาขา

๓.๙ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสาขาพรรค

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสาขาพรรคในรอบปีที่รายงาน มีจำนวน ๓ สาขา

๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรค

จำนวน ๘๘ สาขา การจัดประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคมีทั้งหมด - สาขา

๓.๑๑ จำนวนสมาชิกพรรค

จำนวนสมาชิกพรรคจำนวน (คน)

๓.๑๑.๑ จำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่รายงาน
( แม้ตัวเลขจำนวนสมาชิก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ๒๕๔๙ ที่พรรคฯ รายงานจะเท่ากับ ๔,๐๙๕,๔๙๓ คน แต่เนื่องจากในปี ๒๕๕๐ กกต. ได้ขอข้อมูลสมาชิกพรรคที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความมีตัวตนของสมาชิกพรรคการเมืองกับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบว่าสมาชิกของพรรคมีความซ้ำซ้อนกับสมาชิกพรรคการเมืองอื่น , ไม่พบตัวตน , เสียชีวิต และอื่น ๆ ทำให้สมาชิกพรรค มีจำนวนลดลง และ กก.ต.ได้ทำหนังสือนำส่งข้อมูลมาแก้ไขในเวลาต่อมา ทำให้ตัวเลข จำนวนสมาชิกพรรคลดลง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เหลือเป็นจำนวน ๒,๘๔๕,๑๑๗ คน )

๒,๘๔๕,๑๑๗
๓.๑๑.๒ จำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่ ในรอบปี ๒๕๕๐ ๒๙,๐๑๙
๓.๑๑.๓ จำนวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ในรอบปี ๒๕๕๐๑,๓๕๒
๓.๑๑.๔ คงมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐๒,๘๗๒,๗๘๔

BACK