รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2550

๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน

๕.๑ มีรายรับในรอบปีที่รายงานทั้งสิ้น ๕๒๓,๕๐๐,๖๖๓.๗๐ บาท

( ห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนหกร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ ) ดังนี้

รายการรายรับจำนวน (บาท)
๕.๑.๑ รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค -
๕.๑.๒ รายรับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ๑,๑๐๘,๙๓๘.๓๗
๕.๑.๓ รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค๔๒๖,๙๖๑,๕๐๐.๐๐
๕.๑.๔ รายรับจากการบริจาค๖๐,๐๔๒,๙๖๙.๐๐
๕.๑.๕ รายรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ๓๔,๕๖๗,๙๔๐.๐๐
๕.๑.๖ รายรับจากดอกผลของเงิน และรายได้จากทรัพย์สินของพรรค๖๑๒,๑๐๑.๙๐
๕.๑.๗ รายรับอื่น ๆ ( รายรับจากการทำบุญ ,รายรับเบ็ดเตล็ด)๒๐๗,๒๑๔.๔๓๕.๒ มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๑๙,๖๙๘,๔๓๕.๒๕ บาท

( ห้าร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ) ดังนี้


รายการรายจ่ายจำนวน (บาท)
๕.๒.๑ รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และรายจ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการเมือง
๙,๙๒๖,๖๐๘.๙๓
๕.๒.๒ รายจ่ายในการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง๓,๖๓๕,๐๒๒.๒๑
๕.๒.๓ รายจ่ายในการเลือกตั้ง
( รายจ่ายในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน = ๗๗,๓๗๖,๘๘๒.๕๑ บาท )
( รายจ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต = ๒๗๐,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท )
๓๔๘,๐๒๖,๘๘๒.๕๑
๕.๒.๔ รายจ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ๖,๗๐๗,๘๘๕.๖๙
๕.๒.๕ รายจ่ายในการให้ความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕.๒.๖ รายจ่ายความโครงการและแผนงาน (จำแนก)-
๕.๒.๗ รายจ่ายอื่น ๆ
( รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ =  ๑๓๕,๓๑๔,๒๖๖.๘๒ บาท )
( รายจ่ายบริหารสำนักงาน =  ๑๕,๙๘๗,๗๖๙.๐๙ บาท )
๑๕๑,๓๐๒,๐๓๕.๙๑

BACK