รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2552

๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค

๒.๑ การประชุมใหญ่ของพรรค ๑ ครั้ง

๒.๑.๑ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ก. รับรองฐานะการเงินและงบดุลของพรรค ปี ๒๕๕๑

ข. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการบริหารพรรค

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรค ในรอบปี ๒๕๕๑ประกอบเอกสาร ให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ

ค. แก้ไขข้อบังคับพรรค

ง. พิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๓ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของพรรค๒.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ๘ ครั้ง

๒.๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติสมาชิกใหม่และรับทราบสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒
๓. เห็นชอบคณะคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ที่มี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน
๔. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑
๕. อนุมัติให้มีการแก้ไขข้อบังคับพรรค
๖. อนุมัติในหลักการของการจัดตั้งฝ่ายอำนวยการเลือกตั้งในแต่ละภาคเพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซ่อม
๗. เห็นชอบให้พรรคลงผุ้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี โดยมอบหมายให้ ส.ส.วิฑูรย์ นามบุตร เป็นผู้รับผิดชอบ และเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ ส.ส.ไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นผู้รับผิดชอบ

๒.๒.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘มีนาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติสมาชิกใหม่และรับทราบสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา
๓. ให้การรับรองงบการเงินของพรรค ประจำปี ๒๕๕๑
๔. เห็นชอบแผนการดำเนินงานของพรรค ประจำปี ๒๕๕๓
๕. ให้การรับรองแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๓
๖. เห็นชอบให้ส่งเรื่องพิจารณาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคที่มีท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน เป็นผู้รับไปพิจารณา

๒.๒.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. อนุมัติให้ นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรีในนามพรรคประชาธิปัตย์
๓. ไม่อนุมัติผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในนามพรรคฯ
๔. อนุมัติให้ นายมาโนช ธัญญาบัตร เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรในนามพรรคประชาธิปัตย์
๕. อนุมัติให้เช่าอาคารพาณิชย์ตามที่ผู้อำนวยการพรรคเสนอ
๖. เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาในส่วนรายละเอียดว่า จะใช้ทำเป็นอะไร หรือจะตกแต่งอย่างไรโดยมีคณะทำงาน เป็นดังนี้

๑. นายสาธิต ปิตุเตชะ
๒. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
๓. นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์

๗. มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ได้ดำเนินการเร่งรัดให้หัวหน้าโซนและกรรมการโซนในพื้นที่ต่าง ๆ ดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมโดยเร็ว

๒.๒.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. อนุมัติให้ นายธานี เทือกสุบรรณ เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามพรรคประชาธิปัตย์
๓. รับทราบเรื่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๔. รับทราบการสัมมนาเจ้าหน้าที่สาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรค
๕. รับทราบงานเลี้ยงรับรอง “๖ พรรครวมพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย”
๖. เห็นชอบให้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนสมาชิกที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เป็นข่าวเรื่องการทุจริตโครงการชุมชนพอเพียง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ดร.เจริญ คันธวงศ์ เป็นประธาน
๒. นายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นกรรมการ
๓. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗. มอบหมายให้ ท่านชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ไปนัดประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนจากกกต. และเรื่องการบริหารงานระหว่างสาขาพรรคและสำนักงานใหญ่
๘. รับทราบความคืบหน้าเรื่องการเช่าอาคารพาณิชย์ข้างที่ทำการพรรค

๒.๒.๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษสมาชิกพรรค ๔ คน พ้นจากสมาชิกภาพ
๒. อนุมัติในหลักการของโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ประจำปี ๒๕๕๓ ของพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๓. มอบหมายให้เลขาธิการพรรคและสำนักเลขาธิการพรรคไปพิจารณาในรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก กกต. และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จำเป็นที่จะต้องใช้
๔. มอบหมายให้กรรมการประสานงานของพรรคไปหารือกับกรรมการประสานงานของพรรคร่วมรัฐบาล ในเรื่องที่จะให้มีการขอเปิดการอภิปรายทั่วไปในเรื่องรัฐธรรมนูญ

๒.๒.๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. อนุมัติในหลักการของการจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนำพรรคฯ
๓. เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้

๑. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒. ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

๔. รับทราบเรื่องการจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเขตเลือกตั้งต่าง ๆ
๕. รับทราบความคืบหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒.๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต ๑ ด้วยมติเอกฉันท์
๓. รับทราบเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมในพื้นที่

๒.๒.๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นว่า ไม่ควรที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมทั้ง จ.ปราจีนบุรี และ จ.มหาสารคาม
๓. เห็นชอบให้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. และให้เรียนเชิญ ท่านชวน หลีกภัย ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน และท่านเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย
๔. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการสั่งจ่ายเงิน โดยให้มีเฉพาะลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ตาม ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

๒.๒.๙ ครั้งที่๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกพรรคและจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงหลังจากปีใหม่ ๒๕๕๓
๓. รับทราบความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๔. รับทราบเรื่องหวยออนไลน์
๕. รับทราบเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลในแต่ละกระทรวง
๖. รับทราบเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี๒.๓ การประชุมอื่น ๆ

๒.๓.๑ การประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของพรรค 

  •  คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธาน มีการประชุม ๑ ครั้ง 
  • ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค จำนวน ๒ ครั้ง 
  • ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค มี นายชุมพล กาญจนะ เป็นประธาน มีการประชุม จำนวน ๓๕ ครั้ง 
  • คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน มีประชุมจำนวน ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้แสดงความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคและคัดสรรในเบื้องต้น 
  • คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย โดยมี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก่อนนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐ ครั้ง

๒.๓.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ

การทำงานในคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ นั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้ง ส.ส. เข้าไปทำงานในทุกคณะ โดย ๑๒ คณะ ส.ส. ของพรรคฯ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้

รายชื่อประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ

รายชื่อประธานคณะกรรมาธิการ

ประธานคณะกรรมาธิการ

๑. คณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
๒. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
๓. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนายเจะอามิง โตะตาหยง
๔. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคนายอภิชาติ สุภาแพ่ง
๕. คณะกรรมาธิการการตำรวจนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
๖. คณะกรรมาธิการการปกครองนายภุชงค์ รุ่งโรจน์
๗. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นนายวิรัช ร่มเย็น
๘. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
๙. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ นายนราพัฒน์ แก้วทอง
๑๐. คณะกรรมาธิการการศึกษาดร.อภิชาต การิกาญจน์
๑๑. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมนายสมัย เจริญช่าง
๑๒. คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ


 

BACK