รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2551

 ๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

พรรคประชาธิปัตย์โดยสำนักเลขาธิการพรรคฯได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามโครงการต่างๆ ดังนี้.

๔.๑ โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกพรรค

สถานที่ดำเนินการ

  • ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ เอ็ม.พี. รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  • ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี
  • กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินการ

๑. มีผู้ร่วมอุดมการณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานทางการเมืองเพิ่มขึ้น
๒. มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำหลักการมาร่านโยบายของพรรค๔.๒ โครงการยุวประชาธิปัตย์ และกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ

ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

ผลการดำเนินการ

๑. เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอปัญญาในท้องที่ และมีส่วนร่วม ในการออกความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
๒. กลุ่มผู้เข้าร่วมในอุดมการณ์ของพรรคจะไปขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มขึ้น
๓. นโยบายแก้ปัญหาจากกลุ่มประชาชน ทั้งการแก้ไขและปรับปรุงสถานภาพปัจจุบัน๔.๓ โครงการเยาวชนประชาธิปัตย์ ( อินเทอร์นชิพ )

โครงการอินเทอร์นชิพ เป็นโครงการที่พรรคจัดเพื่อโปรดโอกาสให้เยาวชนอาศัยอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แนวการทำงานการเมืองของพรรคการเมืองได้พบปะกับ ส .ส. และผู้บริหารของพรรค รวมถึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆของพรรค โดยที่พรรคได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาในช่วงปิดเทอม สองครั้งในปี ๒๕๕๒ โดยที่มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละประมาณ ๔๐ คน โดย

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒๔.๔ โครงการเปิดบ้านประชาธิปัตย์

สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ระยะเวลาดำเนินการ

๑. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ จาก ยุวชนจากลพบุรี
๒. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ จากสถาบันพระปกเกล้าฯ
๓. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ จากโรงเรียนเทศบาล ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี๔.๕ โครงการสมัชชาประชาชน

ครั้งที่ ๑ ภายใต้ชื่องาน “วาระประชาชนภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี”

ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๕๒ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนและ ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาเปิดการประชุม พร้อมมีรัฐมนตรี และ ส.ส.ของพรรคเข้าร่วมการสัมนาครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ก่อนเปิดการสัมมนา ได้มีข้าราชการ ประชาชน พร้อมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ให้การต้อนรับและมอบดอกไม้ ขณะเดียวกันนายจินดา โพธิ์ทอง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จ.กาญจนบุรี มอบจดหมายให้นายกรัฐมนตรี และกลุ่มประชาชนในชุมชนสถานีรถไฟท่าเรือน้อย ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นำโดยนายไชยยศ ซิบเข ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการเก็บค่าธรรมเนียมต่อสัญญาการเช่าอาคารตึกแถวที่สูงมากเกินไป


 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๕๒ ที่โรงแรมบ้านสวน จังหวัดนครสวรรค์

พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดสัมมนาสมัชชาประชาธิปัตย์ภาคเหนือ โดยมีประชาชน พ่อค้า ข้าราชการ เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้กว่า ๕๐๐ คน จาก ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พะเยา สุโขทัย กำแพงเพชร และ นครสวรรค์

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๕๒ ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา

พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดงานสมัชชาประชาธิปัตย์ภาคใต้ เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะจากประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา โดยมี พ่อค้า ประชาชน สนใจเข้าร่วมสมัชชาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ กว่า ๗๐๐ คน ทั้งนี้ยังมี ส.ส. ภาคใต้ของพรรคเข้าร่วมสมัชชาตลอดกระบวนการ

ครั้งที่ ๔ วาระประชาชน ภาคอีสาน โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ ๑๗ -๑๘ ธันวาคม ๕๒

ครั้งที่ ๕ สีสรรกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภา และสวนสันติชัยปราการ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๕๒

แผนบุคลากรของบพรรคการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลากรทางการเมืองและได้มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพโดยการจัดสัมมนาส่งเสริมความรู้ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

๑. โครงการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคและรัฐมนตรี

ครั้งที่ ๑

สถานที่ดำเนินการ โรงแรม เซ็นทาร่า แกรนด์ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๕๒

ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารพรรค สาขาพรรค และสมาชิกพรรคมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ในแนวคิด นโยบาย และการดำเนินการทางการเมืองของพรรคในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่การประสานงานและการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒.โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์

สถานที่ดำเนินการ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๕๒

ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารพรรค สาขาพรรค และสมาชิกพรรคมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ในแนวคิด นโยบาย และการดำเนินการทางการเมืองของพรรคในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่การประสานงานและการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


BACK