รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2552

๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน

๕.๑ มีรายรับในรอบปีที่รายงานทั้งสิ้น ๑๑๓,๐๕๐,๒๗๑.๘๕ บาท

(หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)ดังนี้

รายการรายรับจำนวน (บาท)
๕.๑.๑ รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค ๗๓,๙๘๐.๐๐
๕.๑.๒ รายรับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ๓,๐๗๙,๔๐๕.๐๐
๕.๑.๓ รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค๑,๕๓๕,๕๒๔.๐๐
๕.๑.๔ รายรับจากการบริจาค๖๘,๖๔๑,๐๑๐.๐๐
๕.๑.๕ รายรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ๓๒,๗๓๕,๖๕๔.๐๐

๕.๑.๖ รายรับเงินบริจาคภาษี ๐๐๑

๕,๙๗๖,๘๐๐.๐๐

๕.๑.๖ รายรับจากดอกผลของเงิน และรายได้จากทรัพย์สินของพรรค๑,๐๐๒,๐๐๑.๘๙
๕.๑.๗ รายรับอื่น ๆ ( รายรับจากการทำบุญ ,รายรับเบ็ดเตล็ด)๕,๘๙๖.๙๖๕.๒ มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๘๑,๗๕๙,๓๕๙.๕๙ บาท

(แปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ดังนี้


รายการรายจ่ายจำนวน (บาท)
๕.๒.๑ รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และรายจ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการเมือง
๙,๑๔๔,๓๙๒.๘๘
๕.๒.๒ รายจ่ายในการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง๑๒,๒๘๑,๔๑๗.๗๖
๕.๒.๓ รายจ่ายในการเลือกตั้ง
( รายจ่ายในการเลือกตั้งแบบสัดส่วน )
( รายจ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซ่อม )
( รายจ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  )

-
-
๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๓๙๗,๘๒๔.๖๘

๕.๒.๔ รายจ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ๑,๗๑๖,๐๐๐.๐๐
๕.๒.๕ รายจ่ายในการให้ความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง๑๔,๗๐๙,๖๒๔.๑๘
๕.๒.๖ รายจ่ายความโครงการและแผนงาน (จำแนก)-
๕.๒.๗ รายจ่ายอื่น ๆ
( รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ )
( รายจ่ายบริหารสำนักงาน )
-
๒,๑๐๘,๑๒๖.๘๕
๓๕,๗๐๑,๙๗๓.๒๔

BACK