รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2552

๖.ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค

(ระบุรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และหนี้สิน) 


รายการจำนวน (บาท)

              สินทรัพย์ทั้งสิ้น

๑๔๔,๙๓๗,๓๘๖.๙๖
              หนี้สิน ๓,๓๕๐,๒๒๑.๐๔
              อสังหาริมทรัพย์๖,๕๑๙,๖๙๖.๘๘BACK