รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2552

๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค

๗.๑.โครงการประชาสัมพันธ์พรรคประชาธิปัตย์

ด้วยความตระหนักถึงข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านทางสื่อทั่วไปทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะการดำเนินกิจการของพรรคฯ ในอันที่จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคฯ จึงได้มีโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และแนวคิดตลอดจนนโยบายของพรรคฯ ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างๆ กัน

ตัวอย่างของสื่อที่เผยแพร่สู่สาธารณะในรอบปี ๒๕๕๒

๑. ข้อบังคับพรรค และระเบียบของพรรค
๒. แผ่นพับนโยบาย “ เชื่อมั่นประเทศไทย มั่นใจประชาธิปัตย์”
๓. แผ่นพับประวัติและผลงานพรรคประชาธิปัตย์
๔. เอกสารชี้แจง
๔.๑. ถาม – ตอบ รอบรู้
๔.๒ ไขความจริงต่อคำกล่าวอ้าง
๔.๓ ประชาธิปัตย์ ถาม – ตอบ รอบรู้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนของรัฐบาล
๕. CD คำปราศรัยของหัวหน้าพรรคฯ
๖. ฯลฯ

๗.๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๗.๒.๑ จากกรณีที่มีพรรคการเมืองบางพรรคถูกยุบ ทำให้ ส.ส.พ้นสมาชิกภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมของพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ดังนี้

ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรค เป็นดังนี้

ชื่อ ส.ส.จังหวัด
๑. นายขยัน วิพรหมชัย

ลำพูน เขต ๑

๒. นายมารุต บุญมี

นครปฐม เขต ๑

๓. นายยศศักดิ์ ชีววิญญู

ราชบุรี เขต ๑

๔. นายองอาจ วงษ์ประยูร

สระบุรี

๕. นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

สิงห์บุรี

๖. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร


๗.๒.๒ สืบเนื่องจากกรณีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีผลทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง

คณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และได้อนุมัตินายธานี เทือกสุบรรณ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครฯ

ผลการเลือกตั้ง นายธานี เทือกสุบรรณ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน ๑๑๗,๘๐๕ คะแนน

๗.๒.๓.สืบเนื่องจากกรณีที่ นายวินัย เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้ถึงแก่กรรม มีผลทำให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง

คณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และได้อนุมัติ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร

ผลการเลือกตั้ง นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน ๑๔๓,๕๙๕ คะแนน๗.๓ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาอนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้

 • นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรีในนามพรรคประชาธิปัตย์ และทีมสมาชิกเทศมนตรีด้วย ( ผลการเลือกตั้ง นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี เทศบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน ๙,๒๐๙ คะแนนพร้อมทีมสมาชิก จำนวน ๑๖ คน 
 • นายมาโนช ธัญญาบัตร เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในนามพรรคประชาธิปัตย์


๗.๔ การจัดงานระดมทุน

 • พรรคประชาธิปัตย์ สาขาคลองเตย ได้จัดกิจกรรมระดมทุน ในวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารสโมสรพลเมืองอาวุโส แห่งเมืองกรุงเทพมหานคร ( ลุมพินีสถาน ) ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กทม.
  จากการจัดงานระดมทุนดังกล่าว มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๘,๖๔๕ บาท 
 • พรรคประชาธิปัตย์ สาขาบางคอแหลมได้จัดกิจกรรมระดมทุน ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ สมาคมจีนโผวเล้ง แห่งประเทศไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา
  จากการจัดงานระดมทุนดังกล่าว มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๗๒๗,๒๐๐ บาท 
 • พรรคประชาธิปัตย์ สาขาบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมหาทุน “แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล บางกอกน้อย โอเพ่น ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒
  จากการจัดงานระดมทุนดังกล่าว มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๙๕,๘๓๙ บาท 
 • พรรคประชาธิปัตย์ สาขาระยอง เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมระดมทุน “โบว์ลิ่ง” ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สตาร์โบว์ จังหวัดระยอง
  จากการจัดงานระดมทุนดังกล่าว มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๒,๓๔๐ บาท 
 • พรรคประชาธิปัตย์ สาขาพัทลุง ได้จัดกิจกรรมหาทุนแข่งขันกีฬาเปตองประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง คัพ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เวลา ๐๘.๐๐ -๒๔.๐๐ น. เพื่อระดมทุนเข้าสาขาพรรคและส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
  จากการจัดงานระดมทุนดังกล่าว มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๐ บาท


๗.๕.สรุปผลงานพรรคประชาธิปัตย์ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ

พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และรับรู้ข่าวสารทางการเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น

พรรคประชาธิปัตย์ได้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรขึ้นมา คือ ระบบ EOffice เพื่อเป็นการสนับสนุนการการสื่อสารภายในองค์กร ได้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เพื่อสร้างพรรคให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่รวบรวมข้อมูลสารในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ สาขาพรรค กรรมการ ส.ส. และประชาชน มีโอกาสที่จะสัมผัสกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคสื่อสารและเทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน

ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภายในพรรค

ระบบบริหารงานภายในพรรค เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสนับสนุนงานในส่วนต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

 

ห้องทำงาน eOffice เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานภายในองค์กรให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยสามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเน้นองค์ประกอบที่สนับสนุนการทำงาน ดังนี้

ด้านการสื่อสาร ได้รวบรวมสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ไว้รองรับอย่างครบถ้วน เช่น Web Conference, ห้องสนทนา, กระดานรับความคิดเห็น ฯลฯ

ด้านข้อมูลองค์กร ได้รวบรวมข้อมูลที่สนับสนุน
การทำงานให้กับสาขาพรรคและสมาชิกได้รับรู้ข้อมูล เช่นเดียวกับที่ส่วนกลาง เช่น ข้อมูลสาขาพรรคทั่วประเทศ, คลังข้อมูลพรรค, ปฏิทินกิจกรรม, เอกสารเผยแพร่

ด้านสารสนเทศสื่อ  ได้เชื่อมโยงกับระบบข่าว ให้สมาชิกสามารถสืบค้น และใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์พรรค  www.democrat.or.th ทางพรรคได้พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์พรรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากประชาชน
งานทะเบียนสมาชิก  ได้พัฒนาระบบงานทะเบียนสมาชิกให้มีความทันสมัย และอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดการงานทะเบียนสมาชิกได้โดยง่าย

พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน ทางพรรคได้พัฒนาระบบเครือข่ายภายในเพื่อรองรับ/สนับสนุนระบบงานสารสนเทศในส่วนต่าง ๆ ของพรรค 

 •  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในส่วนกลาง Fiber Optic 20 Mbps และ เพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ตในส่วนห้องสื่อมวลชน Corporate Adsl 4 Mbps
 • เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยข้อมูลด้วย Firewall และจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต Log File Hardware เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.
 • พัฒนาเครื่องแม่ข่ายระบบงานต่างๆ

ด้านการพัฒนาสู่ “สถาบันประชาธิปัตย์”

พรรคประชาธิปัตย์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีความสะดวกต่อการค้นหาเพื่อรวบรวมความรู้ทางการเมือง ข่าวสาร ให้แก่ประชาชน และ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

ห้องสมุด ทางพรรคได้จัดตั้งห้องสมุดพรรคประชาธิปัตย์ ที่รวบรวมหนังสือที่หลากหลาย จัดระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  ทางพรรคได้นำระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ซึ่งสมาชิกสามารถสืบค้นได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กร  เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลองค์กรให้เป็นหมวดหมู่และสนับสนุนการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของทางพรรค เช่น ข้อมูลไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง รูปภาพ หนังสือพิมพ์ หนังสือ ฯลฯ
ระบบข้อมูลพื้นฐาน/ภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้กับกรรมการบริหาร ส.ส. สาขาพรรค เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังได้มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุดในการทำงาน ต่อไป๗.๖ ผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอำนวยการกิจการกรุงเทพมหานคร ประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค ฯ ในรอบปี ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการ ดังนี้

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ดำเนินการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( เลือกตั้งครั้งที่ ๒ ) โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นประธานอำนวยการเลือกตั้ง มี ม.ร.ว.สุมขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้สมัครฯ และได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒๗.๗ พิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี พรรคประชาธิปัตย์

คณะกรรมการบริหารพรรคได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๓ ปี ของการก่อตั้งพรรค ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ สำนักงานใหญ่พรรค ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีพิธีทางศาสนาโดย เริ่มจากพิธีอิสลาม พิธีพราหมณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค ส.ส. รัฐมนตรี กรรมการสภาที่ปรึกษา ส.ก. ส.ข. สาขาพรรค อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. สมาชิกพรรค รวมทั้งผู้สนับสนุนพรรคมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก๗.๘ การจัดงานเลี้ยงรับรอง “ ๖ พรรครวมพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย "

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้ชื่อ “ ๖ พรรครวมพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย “ ทั้งนี้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากพรรคร่วมรัฐบาลได้ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ให้พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติการเมือง โดยช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ถือว่าการทำงานเป็นที่พอใจ และยังเป็นการเตรียมการเพื่อทำงานร่วมกันในสมัยประชุมรัฐสภาหน้า โดยจะเชิญรัฐมนตรี และ ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง ๖ พรรค จำนวน ๒๘๙ คน และเชิญนายกรัฐมนตรี มามอบรางวัลให้กับ ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น๗.๙ ประชาธิปัตย์ ร่วมสดุดีมหาราชา “ ๙ ในดวงใจ “ วันมหามงคล

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ที่ลานพระแม่ธรณี สำนักงานใหญ่พรรคฯ โดยนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรต ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการพรรค และบุคลากรของพรรค จำนวนกว่า ๑๐๐ คน พร้อมใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในกิจกรรม “ ๙ ในดวงใจ” วันมหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.๗.๑๐ วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช เนื่องใน วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายอย่างต่อเนื่อง โดยในการวางพวงมาลาในครั้งนี้นายอภิสิทธิ์ ได้วางในนามนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์๗.๑๑ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค ได้นำกรรมการบริหารพรรค และส.ส. ร่วมนำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


BACK