รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2554

ที่ ปชป.๕๕๙๐๐๖๐๙ /๒๕๕๕

สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอรายงานการดำเนินกิจการของพรรคประชาธิปัตย์ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องจากที่ประชุมใหญ่พรรค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. การดำเนินกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพรรค
๒. การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค
๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน
๖. ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค (ระบุรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และหนี้สิน)
๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค