รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2554

๒.การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค

๒.๑ การประชุมใหญ่ของพรรค ๑ ครั้ง

๒.๑.๑ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ก. รับรองฐานะการเงินและงบดุลของพรรค ปี ๒๕๕๓ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพรรค

ข. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการบริหารพรรค

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรค ในรอบปี ๒๕๕๓ประกอบเอกสาร ให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ

ค. พิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๕ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของพรรค

๒.๑.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ก. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๒๒

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการลาออกของหัวหน้าพรรค จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคพ้นตำแหน่งทั้งคณะซึ่งตามข้อบังคับพรรค จะต้องดำเนินการจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวัน

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารพรรค(รักษาการ) จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

หลังจากนั้นที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ตามข้อบังคับ ๒๒ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้ง ๑๙ คน ตามข้อบังคับพรรคฯ ข้อ ๒๒ เป็นดังนี้

๑. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค
๒. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นรองหัวหน้าพรรค
๓. นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค
๔. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค
๕. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรค
๖. นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรองเลขาธิการพรรค
๗. ดร.ศุภชัย ศรีหล้า เป็นรองเลขาธิการพรรค
๘. นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็นรองเลขาธิการพรรค
๙. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นเหรัญญิกพรรค
๑๐. นางอัญชลี เทพบุตร เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๑. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เป็นโฆษกพรรค
๑๒. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ
๑๓. นายอิสสระ สมชัย เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๔. นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง
๑๕. นายถาวร เสนเนียม เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้
๑๖. นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นรองหัวหน้าพรรคกรุงเทพมหานคร
๑๗. นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นกรรมการบริหารพรรค
๑๘. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นกรรมการบริหารพรรค
๑๙. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นกรรมการบริหารพรรค

ข. กล่าวปราศรัยกับสมาชิกพรรคฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคที่เป็นองค์ประชุมใหญ่ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรค ต่อไป และได้แสดงความยินดีกับกรรมการบริหารพรรคทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้ง จากนั้นได้กล่าวปราศรัยกับองค์ประชุม

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ๑๘ ครั้ง

๒.๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบยกเว้นค่าบำรุงสมาชิกพรรคจำนวน ๗๒๖ คน
๓. เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค และแผนการดำเนินงานของพรรค ในปี ๒๕๕๔
๔. เห็นชอบให้นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นประธานคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค และ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรค และแต่งตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค ประธานอำนวยการเลือกตั้งของพรรค โดยให้ทั้ง ๒ ท่านไปพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อมาเป็นทีมงานได้ตามที่เห็นสมควร แล้วส่งรายชื่อให้หัวหน้าพรรคเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
๕. เห็นชอบให้ยุบเลิกสาขาพรรค จำนวน ๑๔ สาขาตามที่เสนอ
๖. รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
๗. เห็นชอบคำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนของพรรคจำนวน ๘๐ คน
๘. เห็นชอบพรรคให้จัดงานระดมทุนในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๒.๒.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบยกเว้นค่าบำรุงสมาชิกพรรคจำนวน ๕๒๗ คน
๓. เห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๔. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ตามที่เสนอ
๕. เห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงรายงานดังกล่าวตามข้อสังเกตของที่ประชุมแล้ว
๖. ให้การรับรองงบการเงินของพรรค ประจำปี ๒๕๕๓
๗. เห็นชอบแต่งตั้งให้ คุณอรุณี รวยสูงเนิน เป็นผู้สอบบัญชีของพรรคในปีต่อไป
๘. เห็นชอบแผนการดำเนินงานของพรรค ประจำปี ๒๕๕๕
๙. ให้การรับรองแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๕
๑๐. อนุมัติให้จัดตั้งสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่เสนอ

๒.๒.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบเรื่องที่ได้มีการหารือร่วมกับ กกต.
๓. มอบหมายให้ นายวิทยา แก้วภราดัย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ไปนัดประชุม ส.ส.เขตเลือกตั้งทั้งหมดของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า มีข้อสรุปเป็นอย่างไร ในเรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยให้ถือว่าข้อสรุปจากการประชุมของ ส.ส.เขตทั้งหมดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการชี้ขาด
๔. ให้สัตยาบันในการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินไปจากยอดที่ได้เคยขออนุมัติไว้จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ไปจำนวน ๕๐ ล้านบาท
๕. อนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของการเลือกตั้งเพิ่มอีก ๓๕๐ ล้านบาท จากเดิมที่ได้เคยอนุมัติไว้ ๔๔๐ ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานเลขาฯ ทั้งสิ้น ๗๙๐ ล้านบาท
๖. อนุมัติรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้งตามที่ที่ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ให้ความเห็นชอบ

๒.๒.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. อนุมัติรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
๓. รับทราบกรรมการบริหารพรรค ๒ คน คือ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
และนางอัญชลี เทพบุตร ลาออก
๔. เห็นชอบให้นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเหรัญญิก
พรรค แทนนางอัญชลี เทพบุตร ที่ลาออกไป
๕. เห็นชอบให้จัดการสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔
๖. รับทราบแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

๒.๒.๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า)

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
๒. ในส่วนของกรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งที่ ๒ และ ๓ มอบหมายให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณและ นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นผู้ไปเจรจาหารือตามความเห็นของที่ประชุม
๓. เห็นชอบให้ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
๔. เห็นชอบกำหนดการสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๒.๒.๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. อนุมัติรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมตามบัญชีรายชื่อข้างต้น
๓. มอบอำนาจให้หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองหัวหน้าพรรคภาค และผู้ที่รับผิดชอบประสานงานในจังหวัดต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณา ผู้สมัคร ส.ส.ในระบบเขตเลือกตั้งที่ยังเหลืออยู่ และในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครตามที่เห็นสมควร
๔. ตั้งแต่งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายเพื่อการเลือกตั้ง ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เสนอ
๕. เห็นชอบให้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง “สมุห์บัญชีเลือกตั้ง” ในเรื่องการจัดทำระบบบัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
๖. เห็นชอบให้จัดการประชุมผู้สมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อทั้ง ๑๒๕ คน เพื่อมอบหมายภารกิจเพื่อช่วยสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ที่ทำการพรรค
๗. เห็นชอบให้ จัดการประชุมผู้สมัคร ส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์
๘. เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์
๙. มอบอำนาจให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ บัญชีรายชื่อตามที่เห็นสมควร

๒.๒.๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ชุดเก่า )รักษาการ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓. รับทราบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค
๔. รับทราบ มติเวียนแจ้งการอนุมัติผู้สมัครท้องถิ่นในนามพรรค ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ อนุมัติ น.ส.วราพร ตระกูลชีวพานิตต์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว (สมัครวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔)
เรื่องที่ ๒ อนุมัติ น.ส.สุมนา มุทธากิจ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก- เทศมนตรีเมืองชลบุรี (สมัครวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
๕. เห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณโรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
๖. เห็นชอบให้พรรคออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้โดยเร็ว เพื่อแจ้งให้สมาชิกซึ่งเป็นองค์ประชุมใหญ่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบห้าวันพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับพรรค
๗.เห็นชอบระเบียบวาระประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
๘. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการจัดประชุมใหญ่วิสามัญฯ ตามรายชื่อข้างต้น

๒.๒.๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค
๒. เห็นชอบผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารของพรรค และอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของพรรค ๖ คน ดังต่อไปนี้

๑. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
๒. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรค
๓. นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค
๔. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค
๕. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เหรัญญิกพรรค
๖. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรค

๓. สำหรับเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ กกต. และเอกสารธุรการอื่น ๆ ที่หัวหน้าพรรคจะต้องลงนามนั้น มอบหมายให้นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นผู้ลงนามแทนหัวหน้าพรรค
๔. รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ทั้ง ๑๙ คนตามข้อบังคับพรรคฯ ข้อ ๒๒ โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขธิการพรรค
๕. รับทราบยอดเงินสนับสนุนพรรคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในปี ๒๕๕๕

๒.๒.๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้มีการนัดประชุม ส.ส.ของพรรคในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคมเพื่อเตรียมการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล
๒. มอบหมายให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นผู้ประสานงานในการเตรียมความพร้อมและการจัดระบบ ในการอภิปราย
๓. มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการบริหารจัดการในเรื่องของการติดตามช่วยเหลือ และระดมกำลังของภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยใช้มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการ
๔. มอบหมายให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ติดตามในเรื่องการศึกษาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาว และการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างใกล้ชิด
๕. เห็นชอบให้มีการสัมมนาคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรค ในวันที่ ๒-๓-๔ กันยายน ๒๕๕๔ ที่จังหวัดพิษณุโลก

๒.๒.๑๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

 รับทราบผลงานวิจัย “เข้าใจคนไทยเพื่อก้าวไกลไปข้างหน้า” (โดยเป็นการประชุมลับ)

๒.๒.๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบหัวข้อและแนวทางในการสัมมนา ส.ส. ตามที่ได้มีการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
๒. เห็นชอบให้มีผู้ดำเนินการสัมมนาในแต่ละกลุ่มตามความเห็นของที่ประชุม
๓. รับข้อสังเกตของประธานในที่ประชุมในเรื่องการดำเนินการสัมมนา
๔. เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนามาพิจารณา หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา

๒.๒.๑๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการของการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของพรรคตามข้อสรุปที่ได้ จากการสัมมนา ส.ส.
๒. เห็นชอบให้มีกลุ่มงาน ๔ กลุ่มเพิ่มขึ้น และมีผู้รับผิดชอบตามความเห็นของที่ประชุม
๓. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเงา เพื่อทำหน้าที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล
๔. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล โดยมี ดร.ประกอบ จิรกิติ เป็นผู้รับผิดชอบ
๕. มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคทุกท่านไปทำการบ้านในเรื่องกลุ่มประชาชนและมวลชนต่าง ๆ ที่พรรคจะส่งคนเข้าไปประสานงานและบุคคลที่จะทำหน้าที่ประสานงาน โดยให้นำมาร่วมพิจารณากันในการประชุมครั้งต่อไป

๒.๒.๑๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดส่งภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการพร้อมด้วยงบประมาณไปที่เลขาธิการพรรค
๓. มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคภาคทุกภาค จัดทำแผนการดำเนินงานในส่วนที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์ภาค ที่ประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณที่เลขาธิการพรรคโดยเร็ว
๔. เห็นชอบการพิจารณาผู้รับผิดชอบเข้าสู่โครงสร้างต่าง ๆ ในการทำงานของพรรคตามข้อสรุปของที่ประชุม

๒.๒.๑๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ (ชุดใหม่)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการวิจัยและยุทธศาสตร์ ตามที่เสนอ
๓. มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคภาคไปบริหารจัดการพื้นที่เป้าหมาย
๔. มอบหมายให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในส่วนของพื้นที่เป้าหมายกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สาม
๔. รับทราบ การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำ
๕. รับทราบข่าวเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖. รับทราบโครงการประกันรายได้และโครงการเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ
๗. รับทราบงบประมาณ กกต. ปี ๒๕๕๕

๒.๒.๑๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการของแผนงานและโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรค ประจำปี ๒๕๕๕
๒. หากต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนงานและโครงการดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม ขอมอบหมายให้หัวหน้าเพรรค เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการพรรค เป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร
๓. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของพรรคใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
๔. เห็นชอบคณะกรรมการติดตามและประเมินนโยบายรัฐบาลตามที่เสนอ
๕. รับทราบสัดส่วนการเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาจำนวน ๑๑ คณะ และกรรมาธิการสามัญของพรรคในคณะต่าง ๆ
๖. รับทราบการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาให้กับภาคต่าง ๆ

๒.๒.๑๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบคณะของผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าพบคณะกรรมการบริหารพรรค
๓. เห็นชอบเลขาธิการพรรคทำหนังสือถึงหัวหน้ากลุ่มประสานงานทุกกลุ่มเพื่อให้ส่งรายงานความคืบหน้าของแผนการปฏิบัติงาน
๓. รับทราบการแบ่งความรับผิดชอบเขตพื้นที่ให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
๔. รับทราบสถานการณ์น้ำท่วมและการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒.๒.๑๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบสถานการณ์น้ำท่วมและการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. เห็นชอบให้นัดประชุมหัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มทั้ง ๒๖ กลุ่ม

๒.๒.๑๘ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี ๒๕๕๒ และ ประจำปี ๒๕๕๓
๓. รับทราบความคืบหน้าของแผนปฎิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มประสานงาน
๔. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสนับสนุนสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติตามตามข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
๕. มอบหมายให้ นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ไปหารือร่วมกับ ส.ส.และสาขาพรรคในพื้นที่ จ.ยะลา หากผลการหารือเห็นว่า ไม่ขัดข้อง ที่ประชุมก็อนุมัติให้นางปราณี ศิริ และทีมงานลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จ.ยะลาและสมาชิกเทศบาลนามพรรคได้
๖. รับทราบการนัดประชุมผู้ประสานงานกลุ่มต่าง ๆ /การนัดประชุมประธานคณะกรรมาธิการในส่วนของพรรค /การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พรรคร่วมฝ่ายค้าน

๒.๓ การประชุมอื่น ๆ

๒.๓.๑ การประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของพรรค

  • คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธาน มีการประชุม ๒ ครั้ง 
  • ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค มี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน มีการประชุม จำนวน ๓๑ ครั้ง
  • คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน มีประชุมจำนวน ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้แสดงความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคและคัดสรร ในเบื้องต้น 
  • คณะกรรมการนโยบายพรรค โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน 
  • คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ประชุม ๒ ครั้ง
    • ครั้งที่ ๑ ประชาธิปไตยระดับ ส.ส.
    • ครั้งที่ ๒ โครงการเดินหน้าประชาธิปไตยเชิญชวนสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ กลับไปบอกต่อความจริงกับคนคิดต่างที่พบในชีวิตประจำวัน
  • คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย โดยมี นายวิรัตน์ กัลยาศิริ เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติก่อนนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๗ ครั้ง

๒.๓.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ

การทำงานในคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ นั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้ง ส.ส. เข้าไปทำงานในทุกคณะ โดย ๑๑ คณะ ส.ส. ของพรรคฯ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้

รายชื่อประธานคณะกรรมาธิการ

ประธานคณะกรรมาธิการ

     ๑. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย นายสามารถ มะลูลีม
     ๒. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
และกองทุน
นายเชน เทือกสุบรรณ
     ๓. คณะกรรมาธิการการคมนาคมนายเจือ ราชสีห์
     ๔. คณะกรรมาธิการการตำรวจ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
     ๕. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ นายธนิตพล ไชยนันทน์
     ๖. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนริศ ขำนุรักษ์
     ๗. คณะกรรมาธิการการพลังงาน นายมนตรี ปาน้อยนนท์
     ๘. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสาร มวลชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
     ๙. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ นายชนินทร์ รุ่งแสง
     ๑๐. คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาพืชผลเกษตรกรรม นายธวัชชัย อนามพงษ์
     ๑๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา นายประกอบ รัตนพันธ์