รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2554

๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

ในปี ๒๕๕๔ จำนวน - ครั้ง (ไม่มี)

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค

ในปี ๒๕๕๔ จำนวน - ครั้ง (ไม่มี)

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค

หรือ กรรมการบริหารพรรค ในรอบปีที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยมี
การเปลี่ยนแปลงจำนวน (คน)
๓.๓.๑ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ที่ระบุไว้ตามข้อบังคับพรรค๑๙
๓.๓.๒ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔๑๙
๓.๓.๓ กรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งในปี ๒๕๕๔๑๙
๓.๓.๔ กรรมการบริหารพรรคที่เลือกตั้งใหม่ในปี ๒๕๕๔
กรรมการบริหารพรรคที่แต่งตั้งใหม่ในปี ๒๕๕๔
๑๙
-
๓.๓.๕ คงมีจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔๑๙

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคปี ๒๕๕๔ จำนวน - ครั้งคงมีจำนวนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๙ คน

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนโยบายพรรค

ในปี ๒๕๕๓ จำนวน - ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการนโยบายพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ คน

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ในปี ๒๕๕๔ จำนวน - ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ๒๕๕๔ จำนวน ๙ คน

๓.๗ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

ในปี ๒๕๕๓ จำนวน - ครั้ง ครั้งหลังสุด

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๗ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ - ๒๗๐–๐๐๓๖ (๒๐ เลขหมาย)
โทรสาร. ๐๒- ๒๗๙–๖๐๘๖

๓.๘ จำนวนสาขาพรรค

จำนวนสาขาพรรคจำนวน (สาขา)
๓.๘.๑ จำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ๑๙๐
๓.๘.๒ จำนวนสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี ๒๕๕๔
๓.๘.๓ จำนวนสาขาพรรคที่ยุบเลิกในปี ๒๕๕๔ ๑๔
๓.๘.๔ คงมีจำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔๑๗๗

๓.๙ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสาขาพรรค

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสาขาพรรคในปี ๒๕๕๔ มีจำนวน ๑๘ สาขา ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑ )

๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคจำนวน ๑๘ สาขา

( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒ ) การจัดประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคมีทั้งหมด ๕๕ สาขา ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓ )

๓.๑๑ จำนวนสมาชิกพรรค

จำนวนสมาชิกพรรคจำนวน (คน)
๓.๑๑.๑ จำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่รายงาน ๒,๘๖๖,๒๙๓
๓.๑๑.๒ จำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่ ในรอบปี ๒๕๕๔๑๔,๑๔๒
๓.๑๑.๓ จำนวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ในรอบปี ๒๕๕๔๑,๓๑๘
๓.๑๑.๔ คงมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔๒,๘๗๙,๑๑๗

BACK