รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2554

๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน

๕.๑ มีรายรับในรอบปีที่รายงานทั้งสิ้น ๘๗๑,๒๖๑,๓๘๘.๖๖ บาท

(แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) ดังนี้

รายการรายรับจำนวน (บาท)
๕.๑.๑ รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค ๓๓,๕๔๐.๐๐
๕.๑.๒ รายรับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ๘๕๐,๓๙๒.๐๐
๕.๑.๓ รายรับจากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค๖๑๙,๘๐๙,๐๐๐.๐๐
๕.๑.๔ รายรับจากการบริจาค๑๗๒,,๖๓๔.๗๙๘๐๐
๕.๑.๕ รายรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ๕๙,๖๐๘,๘๕๘.๗๑

๕.๑.๖ รายรับจากดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

๑,๒๑๘,๒๗๖.๓๗

๕.๑.๗ รายรับอื่น ๆ ระบุ 

            รายรับเงินบริจาคภาษี (ตามมาตรา 58)

๑๖,๓๑๔,๙๐๐.๐๐
            รายได้จัดกิจกรรมสาขาพรรค๔๘๑,๔๐๐.๐๐
            รายรับจากการทำบุญพรรค๘๓,๐๐๐.๐๐
            รายรับค่าบัตรสมาชิกพรรค๑๙,๖๐๐.๐๐
            รายรับค่าเช่าสถานที่๓,๐๐๐.๐๐
            รายรับเบ็ดเตล็ด๔๐,๗๘๗.๕๘

รวม รายรับ ทั้งสิ้น

๘๗๑,๒๖๑,๓๘๘.๖๖๕.๒ มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๘๙๘,๕๒๕,๒๔๓.๗๗ บาท

(แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทห้าแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ดังนี้

รายการรายจ่ายจำนวน (บาท)
๕.๒.๑ รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และรายจ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการเมือง
๒๕,๐๗๘,๑๐๗.๑๓
๕.๒.๒ รายจ่ายในการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง๑,๗๘๓,๘๖๕.๕๕
๕.๒.๓ รายจ่ายในการเลือกตั้ง ๑๖๑,๒๒๓,๐๙๔.๐๓
๕.๒.๔ รายจ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ๑,๙๐๘,๐๐๐.๐๐
๕.๒.๕ รายจ่ายในการให้ความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง๑๘๘,๐๔๓,๑๐๖.๐๐
๕.๒.๖ รายจ่ายความโครงการและแผนงาน๑๓,๔๒๕,๔๙๒.๔๔
            ค่าสาธารณูปโภคสำนักงานใหญ่  ( ๓,๐๕๓,๗๗๘.๓๑ )
            ค่าประชุมของสำนักงานใหญ่ ( ๒,๔๕๔,๓๑๐.๑๐ )
            ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ( ๖๗๕,๔๐๔.๐๓ )
            ค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภคสาขาพรรค ( ๗,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ )

๕.๒.๗ รายจ่ายอื่น ๆ    

            รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ ๔๘๒,๑๓๕,๔๕๓.๑๔

            รายจ่ายสำนักงานใหญ่

๒๔,๙๒๘,๑๒๕,๔๘

รวม รายจ่าย ทั้งสิ้น

๘๙๘,๕๒๕,๒๔๓.๗๗


BACK