รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2554

๖.ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค

(ระบุรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และหนี้สิน) 


ทรัพย์สิน


รายการจำนวน (บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๖๓,๐๘๒,๘๒๙.๑๐
อุปกรณ์สำนักงานเป็นสังหาริมทรัพย์ ๘,๑๑๒,๕๕๓.๔๒
โปรแกรมพัฒนาระบบ ลิขสิทธิ์ ๑,๕๓๙,๘๙๖.๘๒
เงินมัดจำ/เงินประกัน/ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๕๓๓,๙๘๒.๔๗
รวม ๗๓,๒๖๙,๒๖๑.๘๑หนี้สิน

รายการจำนวน (บาท)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๑,๘๑๙,๙๔๑.๔๖
เจ้าหนี้กองทุน๔๑๙,๕๓๑.๖๙
เงินยืมทดรองสาขาพรรค 

๔๔๐,๘๖๖.๓๑

รวม ๒,๖๘๐,๓๓๙.๔๖

BACK