รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2554

๗. การดำเนินกิจการอื่น ๆ ของพรรค

๗.๑ เอกสารประชาสัมพันธ์

๑. ข้อบังคับพรรค และระเบียบของพรรค
๒. แผ่นพับนโยบาย “ เชื่อมั่นประเทศไทย มั่นใจประชาธิปัตย์” 
๓. แผ่นพับประวัติและผลงานพรรคประชาธิปัตย์ และ ผลงานรัฐบาล 
๔. คู่มือการใช้ www.democrat.or.th”
๕. เอกสารชี้แจง ในประเด็นต่าง ๆ 
๖. ซี ดี คำปราศรัยของหัวหน้าพรรคฯ , ๖ ทศวรรษ ประชาธิปัตย์
๗ เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้ง ซี ดี 


๗.๒ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี ๒๕๕๔

พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารนี้มาปรับปรุงใช้กับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชน เครือข่ายในทุกภาคส่วนให้สามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี ๒๕๕๔ ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านการเลือกตั้ง ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบผ่านทางสื่อออนไลน์ของพรรค

ระบบสนับสนุนงานด้านการบริหารเลือกตั้ง


เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงานเลือกตั้ง เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูล การ เลือกตั้งปี ๒๕๕๔ เพื่อประกอบทำงาน และการตัดสินใจ ทำให้ทราบถึงพื้นที่เป้าหมาย ติดตามภารกิจงานใน พื้นที่ ตลอดจนการบริหารงานเครือข่ายเพื่อการประสานงาน ฯลฯ

เว็บไซต์เพื่อการเลือกตั้ง : campaign.democrat.or.th เป็นการจัดทำเว็บที่รวบรวมข้อมูลทั้งนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม อาสาและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งกับพรรค เพื่อสะดวกในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชน บุคคลที่สนใจ และสื่อมวลชน ฯลฯ การนำเสนอทั้งในรูปแบบการรายงานข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ มัลติมีเดีย การถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ง่ายต่อการติดตามและเข้าถึง


ทั้งนี้ยังได้มีการพัฒนา โปรแกรมระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านโทรศัพท์มือถือ IPHONE รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งผ่านเว็บไซต์พรรคและผ่าน Social Media เครือข่ายพรรคด้วยโปรแกรม Live Stream : ที่ได้รับความสนใจ ติดตามเป็นจำนวนมาก
๗.๓ การจัดงานระดมทุนของพรรค

 คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเห็นชอบให้พรรคฯ จัดงานระดมทุน ประจำปี ๒๕๕๔ และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการระดมทุนของพรรคมีจำนวน ๘๐ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมกันโดยมีมติว่า พรรคฯ จะจัดงานระดมทุนในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้มอบหมายงานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไปประชุมหารือกันเพื่อเตรียมการจัดงาน ๗.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔


ตามที่ได้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหารพรรคจึงได้เตรียมการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นประธานคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค และแต่งตั้งคณะกรรมการการ โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค เป็นประธานอำนวยการเลือกตั้งของพรรค 

การพิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรค ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเลือกตั้ง นั้น พรรคได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค คือ ให้สาขาพรรคเสนอรายชื่อ รวมทั้งมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน หลังจากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย

เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว พรรคฯ จึงได้จัดสัมมนาผู้สมัคร ดังนี้
๑. ผู้สมัคร แบบเขตเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
๒. จัดสัมมนา “สมุห์บัญชีเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
๓. ประชุมผู้สมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อทั้ง ๑๒๕ คน เพื่อมอบหมายภารกิจเพื่อช่วยสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ณ ชั้น ๓ อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
๔. ประชุมผู้สมัคร ส.ส.ในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่สอง ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้ง จำนวน ๑๕๙ คน แยกเป็น  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ      ๔๔ คน
ส.ส.เขตเลือกตั้ง    ๑๑๕ คน  
ผลการเลือกตั้ง ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่สอง และเป็นพรรคฝ่ายค้าน ร่วมทำงานกับพรรคอีก ๔ พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย พรรครักษ์ประเทศไทย พรรคมาตุภูมิ พรรครักษ์สันติ

.

๗.๕ แต่งตั้งประธาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานพรรคร่วมฝ่ายค้าน


๗.๖ ศูนย์อาสาฯ คนไทยช่วยน้ำท่วม

ปลายกรกฎาคม ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด โดยเริ่มต้นจากทางจังหวัดต้นน้ำในภาคเหนือ พรรคฯได้มี การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจขยายใหญ่โตเป็นวงกว้างจนเกิดเป็นภัยพิบัติใหญ่หลวง อันมีผลเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติและการบริหารจัดการน้ำที่ขาดประสิทธิภาพของรัฐบาล ในฐานะพรรคฝ่ายค้านพรรคจึงห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยและติดตามการดำเนินการของภาครัฐในการบริหารจัดการภับพิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย รองหัวหน้าพรรค นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการในเรื่องของการติดตามช่วยเหลือ 

เหตุที่ กกต.มีข้อระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือในนามของพรรค ดังนั้น การดำเนินการช่วยเหลือโดยประสานการดำเนินงานร่วมกับ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธาน ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น 
 
“ศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วม” จึงเริ่มดำเนินนการตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายวิทเยนทร์ มุตตามระ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และในเวลาต่อมาได้มีการเปิดศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดที่ประสบภัย

ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเป็นเงิน ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ของมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช สาขาย่อย กระทรวงการคลังหลังจากที่ศูนย์อาสา ได้ขอความร่วมมือจาก ส.ส.ที่มีเครือข่าย พี่น้องประชาชน พ่อค้าหรือนักธุรกิจในพื้นที่ ได้รับการบริจาคเงิน ผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช รวมทั้งได้บริจาคสิ่งของต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค ฯลฯ ที่สามารถจัดส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทันที โดยทั้งรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คถุงยังชีพ และนำเงินที่รับบริจาคเข้ามาจัดซื้อถุงยังชีพเพิ่มเติมส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ เดือนของอุทกภัย ศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วมได้จัดส่งถุงยังชีพออกไปมากกว่า ๒ แสนใบ

การประสานงานและติดต่อสื่อสารของศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วม ได้ใช้ช่องทางการสื่อสารกับอาสาสมัครผ่านสื่อออนไลน์ที่ได้ประสิทธิภาพมากผ่านเครือข่ายเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/AsaThai โดยมีสมาชิกที่รับการสื่อสารผ่านเครือข่านเฟสบุ๊คถึงกว่าสามหมื่นคน และมีการสื่อสารผ่านข้อความสั้นทวิตเตอร์ https://twitter.com/Asa_Thai ซึ่งในเครือข่ายทวิตเตอร์มีผู้ติดตามประมาณห้าพันคน

นอกจากนี้ยังมีการประสานงานและร่วมมือกับเครือข่ายอาสามัครต่างๆ เช่น กลุ่ม Thaiflood กลุ่มเต็มใจอาสา ชมรมอาสาสมัครออฟโร๊ด เป็นต้น 
      

ศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วมจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย เช่น การจำหน่ายเสื้อยืด การจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล การจัดฉายภาพยนตร์ ประมูลภาพถ่ายของศิลปิน เป็นต้น

จากการที่สถานการณ์อุทกภัยที่ลุกลามกินวงกว้างและท่วมขังเป็นเวลานาน นอกเหนือจากการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังผู้เดือนร้อนในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ศูนย์อาสาฯ ยังได้จัดโรงครัวเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารปรุงสุกตามพื้นที่ต่าง ๆ 

ในช่วงที่ประชาชนประสบภัยน้ำท่วมนั้น สิ่งที่สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก คือ การเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพเนื่องจากผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัยจำต้องเดินทางยากลำบากในการเข้าออกเพื่อไปซื้อสิ่งของที่จำเป็น และสินค้าที่จำเป็นเหล่านั้นก็มีราคาแพงกว่าปกติมาก เช่น น้ำดื่ม บะหมี่สำกึ่งเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ศูนย์อาสาฯ จึงได้จัดโครงการ “ น้ำล้านขวด ล้านน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็นประธาน โดยจัดหาน้ำดื่มจากจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ มาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  


ในที่สุดพื้นที่กว่าครึ่งของกรุงเทพมหานครก็ประสบอุทกภัยอย่างหนักและยาวนานเกือบ ๒ เดือน ปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งของคนกรุงเทพฯคือการเดินทางสัญจรออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อไปทำงานหรือทำภารกิจที่จำเป็น ศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วมจึงได้จัดโครงการ ประชาชนเดินหน้าอาสาพาไป ดำเนินการจัดบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบคันให้บริการฟรีใน ๑๐ เส้นทางผ่านทุกพื้นที่ๆประสบอุทกภัย


  ต่อมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ริเริ่ม “ครัวชาวใต้ น้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่พรรคฯ และโรงครัวตามพื้นที่ต่างๆ รวมประมาณ ๒๕ โรงครัว โดยระดมอาสาสมัครกำลังคนและกำลังเงิน โดยเริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อน้ำเริ่มเข้าท่วมกรุงเทพมหานครในช่วงปลายเดือนตุลาคม จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผลิตอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนหลายล้านกล่อง จนชื่อเสียง “ครัวชาวใต้น้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม” เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง ประชาชนจำนวนมากต้องไร้ที่อยู่อาศัย ดังนั้น ศูนย์อาสาฯ จึงได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร เขตบางเขน โดยเริ่มเปิดบริการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ที่ประสบภัยมาใช้เป็นที่พักพิง ในช่วงสูงสุดมีถึงกว่า ๑,๔๐๐ คน  

เมื่อภาวะน้ำท่วมบรรเทาลง อีกปัญหาหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเดินหน้าต่อเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัย ของปัญหาในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสาธารณะสถานต่างๆเช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น โดยศูนย์อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วมได้ริเริ่มโครงการอาสาฯร่วมใจฟื้นฟู ออกช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมในหลายจังหวัดที่ประสบภัย จนถึงปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนับเป็นครั้งแรกที่พรรคฝ่ายค้านต้องออกมาทำหน้าที่ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและยินดีให้ความร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงมิได้มีการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นภาพของพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคในฐานะผู้นำฝ่ายค้านฯ ที่ปรากฏออกมาทางผลสำรวจความนิยม ทำได้ดี และผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังสูงในเรื่องปัญหาน้ำท่วม ซึ่งถือว่า เป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงสุดที่กำลังเกิดขึ้นในรอบหลายสิบปี


นอกจากนี้ได้มีการยื่นญัตติด่วนในเรื่องนี้ต่อสภา โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประกบกับญัตติด่วนของทางพรรครัฐบาล

ในแง่ของนโยบายรัฐในการดำเนินการในเรื่องน้ำท่วมนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ประชาชนมีความคาดหวัง ในเรื่องของการชดเชยเหมือนกับรัฐบาลสมัยพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งในเรื่องของเงินส่วนต่างประกันรายได้ และในเรื่องของการได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ที่เคยได้รับเงินชดเชยจำนวน ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นในแง่ของการศึกษาและการแก้ไขปัญหาในระยะยาว การบริหารจัดการลุ่มน้ำ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ปัญหาเรื่องน้ำท่วม คือ การบริหารจัดการคนและการสื่อสารของภาครัฐไปสู่ประชาชน รวมทั้งระบบการจัดการเรื่องการอพยพไม่มี และในบางพื้นที่ที่ควรจะใช้อำนาจพิเศษโดยนำคนออกจากพื้นที่ให้หมด ไม่ใช่ทิ้งคนไว้แล้วค่อยดูแลคนกลุ่มนี้ซึ่งทำได้ยาก รวมทั้งทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไปกับการทำงานตรงนี้ ซึ่งไม่คุ้มกับการที่จะนำคนออกมาดูแลเป็นสัดเป็นส่วน แล้วประกาศพื้นที่นั้นเป็นเขตภัยพิบัติ

มาตรการให้ความช่วยเหลือไม่เป็นสัดเป็นส่วน มีแต่การช่วยเหลือเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึง ในพื้นที่ที่เข้าไปไม่ได้ ก็ไม่มีใครช่วยเหลือ และรัฐบาลก็ไม่กล้าที่จะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในพื้นที่บางส่วนที่จะให้ใช้อำนาจในการจัดการ


๗.๗ กิจกรรมฟุตบอลการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ"รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม" ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายเสื้อยืดที่จัดทำเป็นพิเศษเพื่อระดมรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้นำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เพื่อนำไปสนับสนุนในโครงการคนไทยช่วยน้ำท่วมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ มีการแข่งขันระหว่างทีม เดโมแครตเอฟซี (Democract FC) ปะทะกับทีมรวมดาราของช่อง ๓ ( All Star)เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา )
๗.๘ งานเลี้ยงสังสรรค์ ๖ พรรคร่วมรัฐบาล ภายใต้ชื่อ “ ๖ พรรครวมพลังสร้างสรรค์ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ โดยพรรคร่วมรัฐบาลจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้ชื่อ "๖ พรรครวมพลังสร้างสรรค์ประเทศไทย" ส่วนแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมาอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มาพร้อมกับรัฐมนตรี และ ส.ส. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพรรคกิจสังคม ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี แกนพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นต้น


 


๗.๙ งานเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พรรคประชาธิปัตย์เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน ๕ พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรครักประเทศไทย พรรคมาตุภูมิ พรรครักษ์สันติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าพรรค และแกนนำ ไปร่วมงานและสังสรรค์โดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง


๗.๑๐ พิธีทำบุญครบรอบ ๖๕ ปี พรรคประชาธิปัตย์

คณะกรรมการบริหารพรรคได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๖๕ ปี ของการก่อตั้งพรรค ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานใหญ่พรรค ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีพิธีทางศาสนาโดย เริ่มจากพิธีอิสลาม พิธีพราหมณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค ส.ส. รัฐมนตรี กรรมการสภาที่ปรึกษา ส.ก. ส.ข. สาขาพรรค อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. สมาชิกพรรค รวมทั้งผู้สนับสนุนพรรคมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  
๗.๑๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคคต รัชกาลที่ ๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ คณะ ส.ส.พรรคฯ นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านผู้ทรงบำเพ็ญ ประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ
๗.๑๒ ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อม ส.ส. กรรมการบริหารพรรค ได้เดินทางไปวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช เนื่องใน วันปิยะมหาราช โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก


 


๗.๑๓ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้นำกรรมการบริหารพรรค และส.ส. ร่วมนำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
๗.๑๔ ผลงานด้านต่างประเทศ

โดย นายเกียรติ สิทธีอมร ประธาน และคณะกรรมการประสานงานรวม ๑๒ คน

๑. การประชุมที่ตัวแทนพรรคฯเดินทางไปเข้าร่วม
๑.๑) ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  การประชุมประจำปีครั้งที่ ๑๘๗ ของ Liberal International (LI) ในหัวข้อ “Responsibility to Protect (R2P)” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยตัวแทนพรรคฯเข้าร่วมงานคือ นายเกียรติ สิทธีอมร 
 
๑.๒) ๔ – ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุม CALD Bali Conference ในหัวข้อ “Pluralism and Development in Asia: Issues and Prospects” ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยตัวแทนพรรคฯเข้าร่วมงานคือ นายกษิต ภิรมย์

๑.๓) ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุม SIR BANI YAS FORUM 2011 ในหัวข้อ “Peace and Security in the Middle East” ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตัวแทนพรรคฯเข้าร่วมงานคือ นายกษิต ภิรมย์

๑.๔)  ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ การสัมมนา Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) Climate Change Workshop ในหัวข้อ “Setting CALD's Climate Change Agenda” ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และตัวแทนพรรคฯท่านอื่นที่เข้าร่วมงานคือ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายเกียรติ สิทธีอมร, นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์, ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา และ นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์

๑.๕) ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุม UMNO’s International Forum and UMNO’s Annual General Assembly ๒๐๑๑ ในหัวข้อ “'The Politics of Economy and Social Transformation in the Era of Global Crisis” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยตัวแทนพรรคฯ เข้าร่วมงานคือ นายกษิต ภิรมย์

2. การเข้าพบของกลุ่มบุคคลต่างๆในประเทศไทย
๒.๑) ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ช่วยทูตประเทศอังกฤษ เข้าพบนายกษิต ภิรมย์ ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ 

๒.๒)  ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าพบ นายกษิต ภิรมย์ ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ โดยประเด็นสำคัญในการพบครั้งนี้เพื่อเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวไทย-กัมพูชาหลังว่างเว้นมานาน โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลและรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

๒.๓) ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก International Crisis Group (ICG) ได้แก่ รุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช และ Mr. Jim Della-Giacoma เข้าพบนายกษิต ภิรมย์ เพื่อพูดคุยเรื่องเขาพระวิหาร ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ 

๒.๔) ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก มูลนิธิ Friedrich Naumann (ประเทศไทย) ได้แก่ Dr. Rainer Adam เข้ามาพบคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณกษิต ภิรมย์ ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ 

๒.๕) ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก UN ได้แก่ Ms. Salmah Zakaria และ Mr. Hongpeng Yiu พบคุณกษิต ภิรมย์ เพื่อพูดคุยเรื่องน้ำ ณ องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

๒.๖) ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก Centre for Humanitarian Dialogue ได้แก่ Mr. Michael Vatikiotis (Regional Director) และ คุณธีระดา สุภาพงษ์ เข้าพบเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาอุทกภัย และสถานการณ์ทางการเมือง ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากพรรคฯ ๓ ท่านคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายเกียรติ สิทธีอมร, และ นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์

๒.๗) ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) นำโดย Mr. Masato Otaka อัครราชฑูตฝ่ายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะฯ เข้าพบเพื่อชี้แจงถึงความช่วยเหลือที่ทางการญี่ปุ่นมีให้กับประเทศไทย และพูดคุยถึงผลกระทบกับธุรกิจญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัย ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากพรรคฯ ๕ ท่านคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายเกียรติ สิทธีอมร, นายกษิต ภิรมย์, นายศิริโชค โสภา และ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

๒.๘) ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) นำโดย Mr. Nandor von der Luehe ประธาน JFCCT และคณะฯ ณ เข้าพบเพื่ออธิบายถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัย พร้อมเสนอแนะสิ่งที่รัฐบาลควรปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือกับภาคธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ณ โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีผู้เข้าร่วมจากพรรคฯ ๔ ท่านคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายเกียรติ สิทธีอมร, นายวีระชัย วีระเมธีกุล และ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

๒.๙) ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้แทนจาก Foreign Correspondents Club of Thailand (FCCT) นำโดย Mr. Daniel Ten Kate ประธาน FCCT และคณะฯ เข้าพบเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเมืองในมุมมองของสื่อมวลชลต่างชาติ ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจากพรรคฯ ๓ ท่านคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นายเกียรติ สิทธีอมร และ นายศิริโชค โสภา 


๗.๑๕ ผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอำนวยการกิจการ กทม. ภายใต้การนำของ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ 

ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ มีดังนี้
 • พรรคฯได้ตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.โดยมี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผอ.เลือกตั้งฯ มีการประชุม ๓ ครั้ง
 • เลือกตั้งส.ส.กทม. (๓ ก.ค.๕๔) จำนวน ๓๓ เขตปกครอง ได้รับเลือกตั้ง จำนวน ๒๓ คน/ ๓๘ เขต
 • จัดให้มีการประชุม ส.ก. – ส.ข. เป็นประจำตามกำหนด
 • ประสานงาน ส.ก. – ส.ข. - สาขาพรรคฯ กับผู้บริหาร กทม.เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตามเขตต่างๆ 
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน กทม. ในเรื่องราวต่างๆ และประสานส.ส., ส.ก. ที่รับผิดชอบในเขตนั้นๆ เพื่อดำเนินการและแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลความคืบหน้า
ผลงานของ ส.ก. 
 • มีการประชุม จำนวน ๑๕ ครั้ง
 • มีญัตติในการประชุมสภา จำนวน ๒๒ เรื่อง
 • มีญัตติด้วยวาจา จำนวน ๕ เรื่อง
ผลงานของ ส.ข. 
 • ร่วมกับเขตและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมวันสำคัญและงานประเพณีต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด
 • ออกเยี่ยมชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป
 • ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่กับ ส.ก.,สาขาพรรคและผู้บริหาร กทม. ในแต่ละพื้นที่
 • ประสานงานกับเขตที่มีน้ำท่วมให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือที่ประสบอุทกภัย
 • เสนอแผนและเตรียมการเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำลด
 • ประสานงานองค์กรส่วนตำบลใน จ.นนทบุรีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 • ตรวจเยี่ยมพื้นที่มีแนวป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี และรับบริจาคช่วยน้ำท่วมของพรรค