รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2553

๒.การประชุมต่าง ๆ ตามข้อบังคับพรรค

๒.๑ การประชุมใหญ่ของพรรค ๑ ครั้ง

๒.๑.๑ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (ดุสิตรีสอร์ท แอนด์โปโลคลับ) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ก. รับรองฐานะการเงินและงบดุลของพรรค ปี ๒๕๕๒ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของพรรค

ข. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการบริหารพรรค
          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารพรรค ในรอบปี ๒๕๕๒ ประกอบเอกสาร ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ค. กิจกรรมพิเศษ

๑. ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๕๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของพรรคที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑

๒. เลือกตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ ( คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค, คณะกรรมการนโยบายพรรค, คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค)

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ เป็นดังนี้

๑. คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย

๑. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
๒. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
๓. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
๔. นายวิฑูรย์ นามบุตร
๕. นายอลงกรณ์ พลบุตร
๖. นายธีระ สลักเพชร
๗. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
๘. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
๙. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

๒. คณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

๑. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
๒. นายจุติ ไกรฤกษ์
๓. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๔. นายเกียรติ สิทธีอมร
๕. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
๖. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๗. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๘. นายนิพนธ์ บุญญามณี
๙. ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน
๑๐. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
๑๑. ดร.สรรเสริญ สมะลาภา
๑๒. นายสาธิต ปิตุเตชะ
๑๓. ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา
๑๔. นายไพฑูรย์ แก้วทอง
๑๕. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

๓. คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย

๑. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
๒. นายชุมพล กาญจนะ
๓. นายอาคม เอ่งฉ้วน
๔. นายวิทยา แก้วภราดัย
๕. นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์
๖. นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม
๗. ดร.ผุสดี ตามไท
๘. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๙. นางอานิก อัมระนันทน์

๒.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ๑๓ ครั้ง

๒.๒.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน นายวิทยา แก้วภราดัย ที่ลาออกไป
๒. เห็นชอบให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่และจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. ไม่ร่วมเสนอชื่อในการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๓. เห็นชอบให้ ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคเป็นผู้ตัดสินว่า พรรคจะลงคะแนนให้หรือไม่ หากมีการเสนอในเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภา

๒.๒.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่และจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๓. เห็นชอบคณะคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ที่มี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน และกรรมการรวม ๒๖ คน
๔. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ตามที่เสนอ
๕. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๙ คน คณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๑๕ คน และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค จำนวน ๙ คน ตามที่ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
๖. เห็นชอบให้ยุบเลิกสาขาพรรค ๕ สาขา ดังต่อไปนี้

๖.๑ สาขาพรรคจังหวัดนครปฐม (เขต ๔ เดิม) (ลำดับที่ ๗๕)
๖.๒ สาขาพรรคจังหวัดชัยนาท (เขต ๒ เดิม) (ลำดับที่ ๒๓)
๖.๓ สาขาพรรคจังหวัดมหาสารคาม (เขต ๓ เดิม) (ลำดับที่ ๖๑)
๖.๔ สาขาพรรคจังหวัดร้อยเอ็ด (เขต ๓ เดิม) (ลำดับที่ ๘๘)
๖.๕ สาขาพรรคจังหวัดพังงา (เขต ๑ เดิม) (ลำดับที่ ๕๗)

๗. เห็นชอบงดใช้ข้อบังคับพรรคข้อ ๔๕ วรรคสอง สำหรับการเลือกตั้งของสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๖๖ ในครั้งนี้

๒.๒.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา
๒. ให้การรับรองงบการเงินของพรรค ประจำปี ๒๕๕๒
๓.เห็นชอบแต่งตั้งให้ คุณอรุณี รวยสูงเนิน เป็นผู้สอบบัญชีของพรรคในปีต่อไป
๔. เห็นชอบแผนการดำเนินงานของพรรค ประจำปี ๒๕๕๔
๕. ให้การรับรองแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๔
๖. เห็นชอบให้จัดหาสถานที่สำรองเพื่อใช้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในครั้งนี้
๗. มอบหมายให้ท่านรองฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน และผู้อำนวยการพรรคเป็นผู้ประสานงานกับโรงแรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่สำรองในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในครั้งนี้

๒.๒.๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ข. ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคเสนอ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. ส.ข.ในนามพรรคประชาธิปัตย์
๒. มอบอำนาจในการพิจารณาตัวผู้สมัครที่เหลือให้กับคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก.,ส.ข. ที่มี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้พิจารณาตัวผู้สมัคร ส.ก. ส.ข. ในเขตที่ยังไม่ได้ผู้สมัคร หรือยังได้ผู้สมัครไม่ครบ หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครไม่จะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและทันกับเหตุการณ์๒.๒.๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลตามแนวทางที่ให้เลขาธิการพรรคเสนอ
๒. เห็นชอบให้บุคคลทั้ง ๔ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี

๒.๑ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ๒.๒ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
๒.๓ นายจุติ ไกรฤกษ์ ๒.๔ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

๓. มอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นผู้พิจารณาว่า ใครจะเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใด หรือจะมีการปรับโยกอย่างไรเพื่อความเหมาะสมตามที่เห็นสมควร
๔. รับทราบเรื่องคดียุบพรรค

๒.๒.๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่และจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบให้ ส่ง นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามที่เสนอ
๓. เห็นชอบให้นายสมัย เจริญช่าง เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้
๔. รับทราบเรื่องที่ กกต. ประจำจังหวัดชลบุรี มีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนใหม่และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายประสานงานให้การสนับสนุน
๕. รับทราบเรื่องที่รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทำหนังสือ ถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องขอแจ้งเพื่อทราบ
๖. เพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาต่อไป ได้ขอให้ นายทศพล เพ็งส้ม ถอนตัวออกจากการเป็นทนายและคณะทำงานในการแก้ต่างคดีผู้ถือหุ้นและคดียุบพรรค
๗. เห็นชอบ ให้โอนคดีเหล่านั้นให้ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ เป็นผู้รับช่วงต่อ
๘. ให้นายทศพล เพ็งส้ม ทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาของรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยละเอียดต่อพรรค
๙. รับทราบการสัมมนากรรมการบริหารพรรค/ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีของพรรคระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม๒๕๕๓ ณ โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

๒.๒.๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่และจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. เห็นชอบให้ชะลอการรับรองการเป็นสมาชิกพรรคในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ก่อน
๓. มอบหมายให้นางอัญชลี วานิช เทพบุตร และฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรค ตรวจสอบผู้สมัครสมาชิกพรรคจากจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ดว่า เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่
๔. อนุมัติผู้สมัคร ส.ก. และ ส.ข.ในเขตต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อข้างต้น
๕. รับทราบเรื่องคดียุบพรรค

๒.๒.๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติผู้สมัคร ส.ก. และ ส.ข.ในเขตต่าง ๆ เพิ่มเติมตามบัญชีรายชื่อข้างต้น
๒. รับทราบเรื่องคดียุบพรรค
๓. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการสอบสวนในเรื่องผู้สมัครสมาชิกพรรคจากจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธาน และให้สามารถคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร แล้วให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการมายังคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดำเนินการต่อไป
๔. เห็นชอบให้ นายวิรัช ร่มเย็น เป็นกรรมการของคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของพรรค

๒.๒.๑๐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ส่งเรื่องที่ใกล้เคียงกับการสมัครสมาชิกพรรคจากจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่มีนายสาธิต ปิตุเตชะ ประธาน เป็นผู้พิจารณา
๒. เห็นชอบให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้ง ส.ก.และ ส.ข.ในแต่ละเขตดำเนินไปได้จนถึงวันเลือกตั้ง แล้วหลังจากการเลือกตั้งแล้ว ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
๓. รับทราบการเปลี่ยนแปลง นายวิรัช ร่มเย็น จากกรรมการคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของพรรคเป็นที่ปรึกษา

๒.๒.๑๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ส่ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๒.๒.๑๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. รับทราบจำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่และจำนวนสมาชิกที่ลาออก
๒. รับทราบเรื่องสมาชิกพรรคจำนวน ๑๔,๐๐๐ คน ที่ยังมีปัญหาเนื่องจากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ในปี ๒๕๕๐
๓. รับทราบเรื่องศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
๔. รับทราบเรื่องการเตรียมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในทุกพื้นที่
๕. รับทราบเรื่องการเตรียมจัดงานระดมทุน
๖. อนุมัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ ดังนี้

๖.๑ กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ ส่ง นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
๖.๒ ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๒ ส่ง ดร. อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร

๒.๒.๑๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

๑. ให้สัตยาบัน ยกเว้นการชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสามัญของพรรคทุกคนที่ไม่ได้มีการชำระค่าบำรุงรายปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ระเบียบว่าด้วยการนี้ประกาศใช้ และให้ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสามัญของพรรคต่อไป
๒. เห็นชอบให้ ยกเว้นค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสามัญของพรรคทุกคน ที่ไม่ได้มีการชำระค่าบำรุงรายปีจากนี้เป็นต้นไป และให้ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสามัญของพรรคต่อไป
๓. เห็นควรให้ยกเลิกการมอบหมาย นายวิรัช ร่มเย็น เป็นผู้ว่าคดีของพรรค และเห็นชอบให้ออกจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายของพรรคทั้งหมด
๔. รับทราบการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

๒.๓ การประชุมอื่นๆ

๒.๓.๑ การประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของพรรค

  • คณะสภาที่ปรึกษา ๑ ครั้ง 
  • ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค จำนวน ๔ ครั้ง 
  • ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค จำนวน ๓๗ ครั้ง 
  • คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีประชุมจำนวน ๗ ครั้ง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้แสดงความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคและคัดสรรในเบื้องต้น 
  • คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย มีประชุมจำนวน ๓๐ ครั้ง 
  • คณะทำงานคดียุบพรรค

๒.๓.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ

         การทำงานในคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ นั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้ง ส.ส. เข้าไปทำงานในทุกคณะ โดยบางคณะ ส.ส. ของพรรคฯ ได้มีส่วนรับผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมาธิการทั้งหมด ๑๒ คณะ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคือ คณะกรรมาธิการตำรวจจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็น นายสาธิต ปิตุเตชะ

๑. คณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี - ส.ส.สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ เป็นประธาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๒. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธาน
๓. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ส.ส.เจะอามิง โตะตาหยง เป็นประธาน
๔. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ส.ส.อภิชาติ สุภาแพ่ง เป็นประธาน
๕. คณะกรรมาธิการการตำรวจ ส.ส. สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธาน
๖. คณะกรรมาธิการการปกครอง ส.ส.ภุชงค์ รุ่งโรจน์ เป็นประธาน
๗. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น ส.ส.วิรัช ร่มเย็น เป็นประธาน
๘. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม - ส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์ เป็นประธาน การทุจริตประพฤติมิชอบ
๙. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ส.ส.นราพัฒน์ แก้วทอง เป็นประธาน
๑๐. คณะกรรมาธิการการศึกษา ดร.อภิชาต การิกาญจน์ เป็นประธาน
๑๑. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ส.ส.สมัย เจริญช่าง เป็นประธาน
๑๒. คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสาร ส.ส.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน