รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2553

๓. การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

ในปี ๒๕๕๓ จำนวน - ครั้ง (ไม่มี)

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค

ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค

หรือ กรรมการบริหารพรรค ในรอบปีที่รายงาน จำนวน - ครั้ง(ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) โดยมี
การเปลี่ยนแปลงจำนวน (คน)
๓.๓.๑ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ที่ระบุไว้ตามข้อบังคับพรรค๑๙
๓.๓.๒ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓๑๙
๓.๓.๓ กรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งในปี ๒๕๕๓ -
๓.๓.๔ กรรมการบริหารพรรคที่เลือกตั้งใหม่ในปี ๒๕๕๓
กรรมการบริหารพรรคที่แต่งตั้งใหม่ในปี ๒๕๕๓
-
- (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
๓.๓.๕ คงมีจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓๑๙

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ครั้งคงมีจำนวนคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๙ คน

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนโยบายพรรค

ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการนโยบายพรรค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕ คน

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตยในพรรค ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ครั้ง คงมีจำนวนคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ๒๕๕๓ จำนวน ๙ คน

๓.๗ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

ในปี ๒๕๕๓ จำนวน - ครั้ง ครั้งหลังสุด

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๗ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ - ๒๗๐–๐๐๓๖ (๒๐ เลขหมาย)
โทรสาร. ๐๒- ๒๗๙–๖๐๘๖

๓.๘ จำนวนสาขาพรรค

จำนวนสาขาพรรคจำนวน (สาขา)
๓.๘.๑ จำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ๑๙๕
๓.๘.๒ จำนวนสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี ๒๕๕๓ -
๓.๘.๓ จำนวนสาขาพรรคที่ยุบเลิกในปี ๒๕๕๓
๓.๘.๔ คงมีจำนวนสาขาพรรคทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๑๙๕

๓.๙ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสาขาพรรค

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสาขาพรรคในปี ๒๕๕๓ มีจำนวน ๑ ๙ สาขา ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑ )

๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคจำนวน-สาขา

จำนวน ๑๓๔ สาขา การจัดประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคมีทั้งหมด ๙๕ สาขา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒ )

๓.๑๑ จำนวนสมาชิกพรรค

จำนวนสมาชิกพรรคจำนวน (คน)
๓.๑๑.๑ จำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีที่รายงาน ๒,๘๖๗,๒๔๓
๓.๑๑.๒ จำนวนสมาชิกที่สมัครใหม่ ในรอบปี ๒๕๕๓๗,๕๖๔
๓.๑๑.๓ จำนวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ในรอบปี ๒๕๕๓๘๔๖
๓.๑๑.๔ คงมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓๒,๘๗๓,๙๖๑

BACK