รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2553

๕. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน

๕.๑ มีรายรับในรอบปีที่รายงานทั้งสิ้น ๓๖,๖๙๗,๒๑๖.๒๔ บาท

( สามสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกบ้านยี่สิบสี่สตางค์ ) ดังนี้

รายการรายรับจำนวน (บาท)
๕.๑.๑ รายรับจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค ๑๒๔,๙๐๐.๐๐
๕.๑.๒ รายรับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ๗๔๙,๕๘๙.๐๐
๕.๑.๓ รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค๖๓๙,๔๓๓.๐๐
๕.๑.๔ รายรับจากการบริจาค๒๒,๑๑๙,๘๕๑.๓๓
๕.๑.๕ รายรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ๑๒,๑๓๗,๒๘๑.๓๘

๕.๑.๖ รายรับเงินบริจาคภาษี ๐๐๑

-

๕.๑.๖ รายรับจากดอกผลของเงิน และรายได้จากทรัพย์สินของพรรค๘๙๖,๘๖๘.๓๗
๕.๑.๗ รายรับอื่น ๆ ( รายรับจากการทำบุญ ,รายรับเบ็ดเตล็ด)๒๙,๒๙๓.๑๖๕.๒ มีรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๔,๘๕๒,๙๑๗.๙๓ บาท

( เจ็ดสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์ ) ดังนี้

รายการรายจ่ายจำนวน (บาท)
๕.๒.๑ รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และรายจ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรทางการเมือง
๒๑,๓๓๐,๔๘๕.๑๔
๕.๒.๒ รายจ่ายในการบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง๘,๘๓๑,๗๒๕.๒๒
๕.๒.๓ รายจ่ายในการเลือกตั้ง
          ( รายจ่ายในการเลือกตั้ง สก./ สข. =
          ( รายจ่ายในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. =

๕,๙๒๖,๔๖๓.๗๐
๓,๒๒๖,๔๖๓.๗๐
๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๕.๒.๔ รายจ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ๑,๗๙๑,๔๑๐.๐๐
๕.๒.๕ รายจ่ายในการให้ความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง๒,๗๕๑,๙๑๙.๐๐
๕.๒.๖ รายจ่ายความโครงการและแผนงาน๙,๕๔๒,๘๐๔.๒๙
๕.๒.๗ รายจ่ายอื่น ๆ 
          ( รายจ่ายตามแผนงานพรรค = 
          ( รายจ่ายบริหารสำนักงาน =
๒๔,๖๗๘,๑๑๐.๕๘
๗,๓๘๘.๗๑๐.๐๒
๑๗,๒๘๙,๔๐๐.๕๖


BACK