รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2553

๖.ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรค

(ระบุรายละเอียดและมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และหนี้สิน)


รายการจำนวน (บาท)

สินทรัพย์ทั้งสิ้น

๑๑๖,๑๔๐,๖๘๑.๙๙
หนี้สิน ๒๒,๐๒๐,๔๘๙.๙๐
อสังหาริมทรัพย์๙,๓๓๙,๔๑๖.๓๐BACK