Broadband 3G

ขยายโอกาสเข้าถึง 3G / อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาการรับส่งข้อมูลออนไลน์และกระจายความเจริญสู่ชนบทBack to list