ปฏิรูปประเทศไทยเอกสารปฏิรูปประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางที่จะดำเนินการในการปฏิรูป 7 ด้าน โดยมีเหตุผลที่อาจสรุปสั้นๆ ว่า การเมืองทุจริต เศรษฐกิจเหลื่อมล้ำ และสังคมไม่เป็นธรรม นั่นหมายความว่า กระบวนการการปฏิรูปนั้นจะต้องครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ถ้าจะดูลงไปให้ลึกมากยิ่งขึ้น จะเห็นว่าโดยโครงสร้างการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การได้ผู้ที่มีอำนาจที่จะมาจัดการบริหารประเทศ ในสภาพปัจจุบันต้องยอมรับว่า เกิดสภาพการกระจุกตัวของอำนาจและผลประโยชน์ เป็นที่มาของการทุจริตเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำและเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันสื่อและการศึกษามีอิทธิพลสูงมากต่อพฤติกรรมของสภาพสังคมและพวกเราทุกคน

หากย้อนกลับไปดูแผนผังโครงสร้างของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า การปฏิรูป 7 ด้านนี้ จึงครอบคลุมถึงสภาพปัญหาต่างๆอย่างครบถ้วน

ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ 2557เป็นต้นมา พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการรวบรวมประเด็นมาตรการ วิเคราะห์ปัญหา เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเดินหน้าปฏิรูปทั้ง 7 ด้าน

คลิกดูเพิ่มเติม "ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น"