ข้อบังคับพรรค

พรรคประชาธิปัตย์

อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยั่งยืนนานที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2489 โดยคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ต่อต้านเผด็จการ และอำนาจนิยมทุกรูปแบบ

พรรคเชื่อมั่นในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความสามารถของคนทุกคน พรรคจึงมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ และสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจน
ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พรรคเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สนับสนุนการแข่งขันโดยเสรี และเป็นธรรม พรรคเชื่อว่ารัฐจะเข้าแทรกแซงได้เฉพาะ กรณีที่จำเป็น เพื่อป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง และทางอ้อม หรือในกิจการอันจำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น

พรรคเชื่อมั่นในการเมือง การบริหารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และเชื่อมั่นในระบบพรรคการเมือง จึงมุ่งที่จะเสริมสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันอย่างแท้จริง พร้อมที่จะทำหน้าที่ทั้งด้านบริหาร และด้านนิติบัญญัติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อสืบทอดภารกิจในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนัก และอุดมการณ์ทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง และการปกครองอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพรรคการเมือง และกลุ่มประชาสังคม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อบรรลุอุดมการณ์ และภารกิจร่วมกัน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ และเพื่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพพรรคจึงกำหนดข้อบังคับ ซึ่งถือเป็นธรรมนูญของพรรคไว้ ดังต่อไปนี้ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551

ข้อ 1¹ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551”

ข้อ 2² ให้ใช้ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นี้ตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

  1. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545
  2. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1พ.ศ.2546)
  3. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2548)
  4. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550)

ข้อ 4³ ในข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นี้

คำศัพท์ความหมาย
“พรรค” พรรคประชาธิปัตย์
“ข้อบังคับพรรค” ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์
“สาขาพรรค”สาขาพรรคประชาธิปัตย์
“สมาชิก” สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการบริหารพรรค”คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการกลางพรรค”คณะกรรมการกลางพรรคประชาธิปัตย์
“สมัชชาประชาชน”สมัชชาประชาชนพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง”คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการนโยบาย”คณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย”คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการปฏิบัติการเขตพื้นที่”คณะกรรมการปฏิบัติการเขตพื้นที่พรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการสรรหาบุคคล”คณะกรรมการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น”คณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพรรคประชาธิปัตย์
“หัวหน้าพรรค”หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
“รองหัวหน้าพรรค”รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
“เลขาธิการพรรค”เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
“รองเลขาธิการพรรค” รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 
“เหรัญญิกพรรค”เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ 
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค”นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
“โฆษกพรรค”โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
“กรรมการบริหารพรรค” กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 
“ผู้อำนวยการพรรค”ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ 
“กรรมการสาขาพรรค”กรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ 
“ประธานสาขาพรรค”ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ 
“ตัวแทนสมาชิก” ตัวแทนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ 
“รัฐมนตรี”รัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์
“สมาชิกสภาท้องถิ่น”สมาชิกสภาท้องถิ่นพรรคประชาธิปัตย์ และให้หมายความรวมถึงสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”ผู้บริหารท้องถิ่นพรรคประชาธิปัตย์
“เขตเลือกตั้ง” เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
“ภาค” ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 


¹ ข้อ 1 แก้ไขโดยข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ) พ.ศ.2556 
² ข้อ 2 แก้ไขโดยข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ) พ.ศ.2556  
³ ข้อ 4 ยกเลิกโดยข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ) พ.ศ.2556  Download ข้อบังคับพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 สมาชิกภาพ
หมวด 3 สิทธิ และ หน้าที่ ของสมาชิก
หมวด 4 การบริหารงาน
หมวด 5 สาขาพรรค
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 7 การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมวด 8 คณะกรรมการนโยบายพรรค
หมวด 9 คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
หมวด 10 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาและสภาท้องถิ่น
หมวด 11 การจัดตั้งรัฐบาล
หมวด 12 วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
หมวด 13 การลงโทษสมาชิก
หมวด 14 การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน รายได้ การบริจาค การใช้จ่ายและการจัดทำบัญชี
หมวด 15 การรวมพรรคหรือการเลิกพรรค
หมวด 16 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและแนวนโยบายของพรรค
หมวด 17 หมวดเบ็ดเตล็ด
หมวด 18 บทเฉพาะกาล
**ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) พ.ศ. 2552
**ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ) พ.ศ. 2552
**ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ) พ.ศ. 2552
**ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ) พ.ศ. 2552


ประกาศ ณ พ.ศ. ๒๕๕๑

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)