ข้อบังคับพรรค

หมวด1 บททั่วไป


ข้อ 5
พรรคประชาธิปัตย์ , ปชป.
พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับพรรคนี้ ให้เรียกว่า“พรรคประชาธิปัตย์” มีชื่อย่อว่า “ปชป.” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ DEMOCRAT PARTY ” ใช้ภาพเครื่องหมายพระแม่ธรณีบีบมวยผมมีรูปลักษณะตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อ นายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง


ข้อ 6

สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อ 7

สาขา พรรคที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกชื่อว่า พรรคประชาธิปัตย์ สาขาจังหวัด..........................เขตเลือกตั้งที่......... โดยมีชื่อ สถานที่ตั้ง ตำบล และอำเภอ กำกับต่อท้ายแล้วแต่กรณี
ข้อ 8

พรรคประชาธิปัตย์ มีแนวนโยบายตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตาม กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18