ข้อบังคับพรรค

หมวด 10 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาและสภาท้องถิ่น


ข้อ 77

ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศแต่ละครั้งให้หัวหน้า พรรคเรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรค ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ก่อนวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรก เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรัฐสภา
ข้อ 78

การเสนอหรือรับรองญัตติ หรือเรื่องใด ๆ ที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายของพรรคตลอดจนการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐสภาให้เป็นไปตามระเบียบ หรือ ข้อตกลงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้วางไว้

     คณะกรรมการบริหารพรรค อาจมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ข้อ 79

ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอาจออกระเบียบว่าด้วยการประชุม หรือ จรรยาบรรณ หรือ วินัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้
ข้อ 80

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้ข้อบังคับในหมวดนี้โดยอนุโลม
ข้อ 81

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีของพรรคต้องแสดงลักษณะและประเภทของการประกอบธุรกิจ และที่มาของรายได้ของตนเอง ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อหัวหน้าพรรค และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ของพรรค


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18