ข้อบังคับพรรค

หมวด 11 การจัดตั้งรัฐบาล


ข้อ 82

ให้ที่ประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคในขณะนั้น เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาล หรือถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่
ข้อ 83

การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรค ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้คัดเลือกบุคคลโดยถือความมีอาวุโสในทางการ เมือง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด และความเหมาะสมในงานนั้น ๆ รวมทั้งการเสียสละทำงานให้กับพรรคเป็นหลักในการพิจารณา
  2. เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเสนอขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมระหว่างคณะ กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วยทั้งหมดหรือบางคนก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเดิมจน กว่าจะได้บุคคลที่ที่ประชุมร่วมเห็นชอบข้อ 84

บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับพรรค ข้อ 83 จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ขณะนั้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดรวมกันเลือกบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ก็ได้

     การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับข้อนี้ ให้พึงคำนึงถึงภาคด้วย
ข้อ 85

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับพรรค ข้อ 83 จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองสมัยของการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ยังไม่ครบแปดปี ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองสมัยติดต่อกันหรือเกินกว่าแปดปีก็ได้ ถ้าที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ี้
ข้อ 86

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เป็นผู้เลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษา แล้วแต่กรณีแล้วรายงานให้ที่ประชุมร่วมตามข้อบังคับพรรค ข้อ 19 (4) ทราบ

     ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้ที่ประชุมร่วมตามข้อบังคับพรรค ข้อ 19 (4) ทราบ
ข้อ 87

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ หรือ ที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้ที่ประชุมร่วมตามข้อบังคับพรรค ข้อ 19 (4) ทราบ
ข้อ 88

การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งอื่น ให้ใช้วิธีคัดเลือกตามความในข้อบังคับพรรค ข้อ 83 โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้จะให้อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสี่ปีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ 89

คณะกรรมการบริหารพรรค อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการบริหารงานประจำกระทรวง หรือทบวง และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 90

รัฐมนตรี ในรัฐบาลพึงนำนโยบายของพรรคไปปฏิบัติ และจะต้องประสานกับพรรคในการบริหารงาน รวมทั้งการรายงานผลความก้าวหน้าของการบริหารงาน ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18