ข้อบังคับพรรค

หมวด 13 การลงโทษสมาชิก


ข้อ 96

การกล่าวหาสมาชิกพรรคคนใดคนหนึ่งว่าได้กระทำ หรือละเว้นการกระทำที่ผิดข้อบังคับพรรค หรือมติคณะกรรมการบริหารพรรค หรือกระทำการอันควรแก่การลงโทษ ให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ ทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค
ข้อ 97

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาของกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกพรรค ว่าสมาชิกกระทำความผิดตามข้อบังคับพรรค ข้อ 96 หัวหน้าพรรคอาจทำการสอบสวนด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนดำเนินการสอบสวน เมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งระงับข้อกล่าวหานั้นได้

ในกรณีที่มีการสอบสวน ผู้สอบสวนต้องให้โอกาสแก่สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ข้อ 98

เมื่อมีการสอบสวนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอรายงานการสอบสวน พร้อมพยานหลักฐานต่อหัวหน้าพรรค ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สอบสวนเสร็จสิ้น และให้หัวหน้าพรรคมีคำสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับผลการสอบสวน ทั้งนี้คำสั่งของหัวหน้าพรรค ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 99

เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. มีคำสั่งตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
  2. ยกข้อกล่าวหา
  3. ตำหนิสมาชิกผู้ถูกกล่าวหา
  4. ภาคทัณฑ์สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาข้อ 100

การลงโทษสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาให้พ้นจากสมาชิกภาพ จะกระทำได้ต่อเมื่อปรากฏว่า สมาชิกผู้นั้นกระทำการให้พรรคเสียหายอย่างร้ายแรง ทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีภายในพรรค หรือผู้ถูกกล่าวหาได้ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค หรือจรรยาบรรณของพรรค มติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริหารพรรคในสาระสำคัญ

     กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อหัวหน้าพรรคดำเนินการตามข้อบังคับพรรคข้อ 97 แล้วให้เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัย

     มติของคณะกรรมการบริหารพรรค ในกรณีดังกล่าวจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ บริหารพรรคทั้งหมด การวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุด

     กรณีที่สมาชิกผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดตาม วรรคหนึ่ง เมื่อได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคข้อ 97 แล้วเห็นว่ามีความผิดจริงสมควรลงโทษให้พ้นจากสมาชิกภาพ ก็ให้ดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมืองต่อไป


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18