ข้อบังคับพรรค

หมวด 14 การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน รายได้ การบริจาค การใช้จ่ายและการจัดทำบัญชี


ข้อ 101

การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน รายได้ การบริจาค การใช้จ่ายและการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมือง ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18