ข้อบังคับพรรค

หมวด 15 การรวมพรรคหรือการเลิกพรรค


ข้อ 102

การรวมพรรคกับพรรคอื่นให้กระทำได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ให้คงใช้ชื่อ “ พรรคประชาธิปัตย์ ” ต่อไป
  2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมใหญ่ข้อ 103

การเลิกพรรคจะกระทำได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ ผู้เข้าประชุม
  2. ให้ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคและสาขาพรรคเป็นของมูลนิธิ ควง อภัยวงศ์

1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18