ข้อบังคับพรรค

หมวด 16 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและแนวนโยบายของพรรค


ข้อ 104

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค และแนวนโยบายของพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรค อาจมีมติให้แก้ไขข้อบังคับพรรคหรือแนวนโยบายของพรรคได้ แต่เมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ภายในเก้า สิบวันนับแต่วันได้แก้ไข ถ้าที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นชอบด้วย ข้อแก้ไขก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้ดำเนินการไปแล้วอันเนื่องมาจากการ แก้ไขข้อบังคับพรรคข้างต้น
ข้อ 105

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคหรือแนวนโยบายของพรรคให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ คณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนสาขาทั้งหมด และกรรมการบริหารพรรคจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมดให้การรับรอง
  2. ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่เท่าที่มีอยู่ และอยู่ในที่ประชุม

1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18