ข้อบังคับพรรค

หมวด 17 หมวดเบ็ดเตล็ด


ข้อ 106

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือ การงดเว้นการใช้ข้อบังคับพรรคข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคโดยคะแนนเสียงสามในสี่ของ จำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด


1 Site map 2 Site map 3 Site map 4 Site map 5 Site map 6 Site map 7 Site map 8 Site map 9 Site map 10 Site map 11 Site map 12 Site map 13 Site map 14 Site map 15 Site map 16 Site map 17 Site map 18